dinsdag 23 oktober 2012

Bedenkingen bij de verkiezingsuitslag in Bonheiden Rijmenam.


BR blijft met voorsprong de grootste partij in Bonheiden Rijmenam.

BR is met acht verkozenen naar de verkiezingen gegaan en heeft acht raadsleden behouden.

NVA en Groen zijn de winnaars bij deze verkiezingen. Proficiat.

Blijkbaar heeft NVA de kiezers van het Vlaams Belang kunnen overtuigen om voor hen te stemmen.

CD&V behaalt de slechtste uitslag ooit in Bonheiden Rijmenam. Zij zijn de grote verliezers.

BR werd tijdens de onderhandelingen na de verkiezingen door geen enkel van die drie partijen gecontacteerd om te praten over een mogelijke bestuursvorming.

Hier hebben heel duidelijk andere, dan partij-politieke belangen meegespeeld.

Een duidelijke afrekening met BR .

Bonheiden Rijmenam gaat dit keer een burgemeester hebben met een nooit gezien laag aantal voorkeur stemmen. Het is duidelijk dat de nationale NVA hype heeft gewerkt.

BR geeft een financieel gezonde gemeente door aan het nieuw bestuur!

BR wenst de nieuwe bestuursploeg veel succes,

zaterdag 6 oktober 2012

BR & FINANCIEN: DOORDACHT SPENDEREN, SPAARZAAM BEHEREN, BELASTINGEN BLOKKEREN


Tussen 2008 en 2011 daalde de schuld van onze gemeente van 1.225.607 Euro naar 968.566 Euro, zulks niettegenstaande een totaal bedrag aan vastgelegde investeringen ter waarde van meer dan 33.000.000 Euro. Een beperkt bedrag aan nieuwe leningen… Nog een eigen vermogen van 2.844.0163 Euro in 2012… De belastingen werden sinds 1992 niet meer verhoogd…  Dergelijk financieel beleid verdient toch grote onderscheiding.

Wel, onze Burgemeester Eric DUCHESNE kreeg 8,5/10! Niet in een verkiezingsfolder… Wel in de
grootste krant van ’t VLAANDERENLAND!

VAN OUD NAAR NIEUW IN BONHEIDEN


Ook van de allerkleinsten van onze inwoners ligt BR wakker. Onze gemeentelijke kleuterschool barste
(en barst) haast uit haar voegen, en dus moest BR van de bouw van een nieuwe kleuterschool een absolute prioriteit maken, ten koste van andere projecten.

Onze schepen van onderwijs Frans UYTTERHOEVEN toog aan het werk, en klaarde de klus in recordtempo.
In 2013 zal immers om en rond het oude gemeentehuis van BONHEIDEN een nagelnieuwe kleuterschool
verrijzen. Een mooier voorbeeld van betoelaagde recyclage is nauwelijks denkbaar…

Ondertussen zijn de werken gestart, met de afbraak van een aantal belendende panden eerder aangekocht
door de gemeente.
Samen met de inrichting van de site DE KREKEL en de heraanleg van het KERKPLEIN moet de nieuwe
kleuterschool een beeldbepalend element vormen van het BONHEIDEN van morgen.

ZAAL SINT MARTINUS: WAARDEVOL RIJMENAMS ERFGOED EN VERENIGINGSSTEK


Verenigingen vormden altijd al het warme, kloppende hart dat ononderbroken zuurstofrijk bloed in een gemeenschap pompt. BR maakt als sinds 1988 van het koesteren en ondersteunen van verenigingen
haar core – business.
Sportverenigingen, culturele verenigingen of seniorenverenigingen, allemaal liggen ze BR even nauw aan het hart.
Omdat alle verenigingen in eigen gemeente een vaste stek verdienen ijverde BR de afgelopen bestuursperiode voor de aankoop van de zaal SINT MARTINUS en RIJMENAM, en slaagde daar ondanks enkele onverwacht opgeworpen klippen uiteindelijk ook in. De volgende jaren moet de zaal in haar
oude luister hersteld worden.

Zo wordt waardevol erfgoed in RIJMENAM behouden, en kan het in de toekomst onderdak bieden aan verenigingen uit BONHEIDEN en RIJMENAM. BR: eerbied voor erfgoed, een hart voor
verenigingen...daar stem je toch voor op 14 oktober.

JEUGD: NIET JOKKEN, WEL EEN (K)JOC


BR anti – KJOC? BR anti - jeugd? Om van te huilen, dergelijke nonsens. Toch even de puntjes op de i
zetten…!

De eerste gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang vond onderdak in de WIEBELBOOM. Binnen enkele weken wordt de stedenbouwkundige aanvraag voor het KJOC ingediend en de bouw ervan zal kunnen starten in 2013, want ook de euro‘s zijn voorzien.

SWAP en GRABBEL, ROEFEL EN VELODROOM kennen al jaren veel succes. Met financiële steun van de gemeente werden de lokalen van onze jeugdverenigingen zowel mooier als veiliger, en sinds kort stelde de gemeente ook nog nieuwe seniortenten ter hunner beschikking. Het kampvervoer willen wij hier zelfs al niet meer vermelden.En dan nog even wat BR - JEUGDDROMEN. Waarom geen buitenschoolse kinderopvang in  RIJMENAM? Even denken: in de nieuwe sportschuur midden RIJMENAM - DORP, nabij de school misschien? En waarom geen jaarlijkse tussenkomst in de huur van een feesttent? Kan elke jeugdvereniging in BONHEIDEN en RIJMENAM eenmaal per jaar een mega – fuif houden, en meer centjes overhouden.

BR een jeugdonvriendelijke partij zei U? Naar de prullenmand met die kwaadwillige fabeltjes. Stem voor een voortgezet jeugdvriendelijk beleid op 14 oktober! Stem op BR, uw enige gemeentelijke partner.

BETAALBAAR WONEN IN BONHEIDEN – RIJMENAM: VAN DROOM NAAR WERKELIJKHEID!


Wonen in onze gemeente is voor jongeren geen sinecure. Beschikbare gronden en panden zijn schaars, de prijzen swingen de pan uit.

Vanaf 2013 zal effectief werk worden gemaakt van de bouw van  een 60-tal  betaalbare en duurzame woningen aan de GROTE HEIDE in BONHEIDEN, bij voorrang bestemd voor jonge inwoners wonende in
of afkomstig uit onze gemeente. BR zorgde in 2012 alvast voor de goedkeuring van de daartoe  noodzakelijke overeenkomst met IGEMO.

Ook de vroegere industriële site MEUROP nabij de dorpskern van RIJMENAM biedt volgens BR kansen
op middellange termijn voor de ontwikkeling van een project betaalbaar wonen. Kan er achteraan het ontmoetingscentrum SINT MAARTENSBERG geen kleinschalig appartementsgebouw opgericht worden met betaalbare huur – of koopappartementen voor jonge gezinnen? Zou  het ontmoetingscentrum MART niet omgebouwd kunnen worden tot een kleinschalig appartementscomplex voor dezelfde doelgroep?  Mooie ideeën toch!

Ook het tekort aan sociale woningen wil  BR zien smelten als sneeuw voor de zon. Er staat inmiddels
al heel wat op stapel. Denk maar aan het kloosterproject ZWARTE LEEUWSTRAAT in  BONHEIDEN of
de 4 e fase HOGENOPSTAL in RIJMENAM. Ook in de OLMEN LAAN in BONHEIDEN moeten een 30-tal sociale woningen kunnen ingeplant worden, hoofdzakelijk bestemd voor onze minder gegoede senioren.
U merkt dat vage doelstellingen niet aan  BR zijn besteed. Eerst nadenken, dat wel. Om dan concrete
voorstellen op tafel te leggen. Stem dus op 14 oktober voor BR, zodat wij na 14 oktober  samen met U
werk kunnen maken van betaalbaar wonen en van sociale woningen in BONHEIDEN en RIJMENAM.

vrijdag 5 oktober 2012

Samen met U allen willen wij de komende zes jaar niets onverlet laten om van BONHEIDEN – RIJMENAM een mooiere, groenere, aangenamere, kortom een nog meer leefbare gemeente te maken.


Geachte Heer, Geachte Mevrouw,
Beste inwoner,

De zesjaarlijkse hoogmis van de gemeentelijke politiek is nakend. Op zondag 14 oktober zal U in het
stemhokje mee de toekomst van onze mooie gemeente bepalen.
Met uw gewaardeerde steun mocht ik gedurende bijna 15 jaar het ambt van Burgemeester in uw en mijn BONHEIDEN – RIJMENAM vervullen. In mijn ogen veruit het mooist denkbare politieke ambt. Ver van de hoge vergaderingen, midden de inwoners.

Hoeft het dan gezegd dat ik U ontzettend dankbaar ben voor de steun en het vertrouwen die U mij bij
herhaling heeft betoond. Ik koester die als geschenken van onschatbare waarde.

Zelf meen ik te mogen stellen dat ik mij al die jaren heb ingezet om onze gemeente zo efficiënt mogelijk
te besturen. Met oog voor uw noden en verwachtingen. Met de blik gefocust op een betere dienstverlening
voor al onze inwoners, maar ook met gepaste zuinigheid in het beheer van de gemeentelijke middelen. Een verantwoordelijk bestuur, op mensenmaat gesneden.

Heel wat projecten werden verwezenlijkt of staan in de steigers. Teveel om op te noemen. Als opmerkzame
inwoner kent U ze beslist, zodat ik U een saaie opsomming kan besparen.

Anderzijds wachten onze gemeente de komende jaren nog heel wat grote uitdagingen. Onze wegen
kreunen onder toenemende verkeersstromen. De aanleg van bijkomende rioleringen voor afvoer van onze vuilvracht is broodnodig. Het aanbod aan sociale en betaalbare woningen moet worden opgedreven. Een stringente ordening en een opwaardering van onze dorpskernen is wenselijk, het behoud van onze natuurpracht is een must.

Daarnaast moet ons al veelomvattend sportief en cultureel aanbod verder worden uitgebouwd, vraagt onze jeugd een eigen stek en verdienen al onze verenigingen blijvende steun.

In dat alles wil ik, beste inwoner, in samenspraak met U en met de steun van de hele BR – ploeg, mijn tanden zetten. Samen met U allen willen wij de komende zes jaar niets onverlet laten om van BONHEIDEN – RIJMENAM een mooiere, groenere, aangenamere, kortom een nog meer leefbare gemeente te maken.

Ik durf U dan ook nogmaals om vertrouwen te vragen. Vertrouwen in uw enige gemeentelijke partner.
Vertrouwen in BR. Onze ploeg zal uw vertrouwen niet beschamen.

Met genegen gevoelens.
Eric DUCHESNE,
Burgemeester
Lijsttrekker BR – LIJST 8

CULTUUR: NADRUKKELIJK IN ONS BLIKVELD GEGRIFT


Al sinds 1988 maakte  BR cultuur tot een speerpunt van het gemeentelijk beleid, door investeringen in infrastructuur, samenwerking met verenigingen, adviesraden en de VZW KRANKHOEVE en de  kwalitatieve uitbouw van een cultuurdienst.

In de aflopende bestuursperiode gedijde cultuur in onze gemeente als nooit tevoren. Bonheiden –Rijmenam mag dan tot de kleinere gemeenten worden gerekend, op vlak van cultuur zijn wij dapper  als geen ander.

Onze nieuwe bibliotheek heeft haar start alvast niet gemist, en haalde gezwind de top 10 in de hitlijst van de Vlaamse bibliotheken. Onder tussen werd de gebruiksvriendelijkheid nog aanzienlijk verbeterd door de
installatie van het geautomatiseerde RFID – uitleensysteem.

In RIJMENAM werd de bestaande uitleenpost letterlijk omgetoverd tot een hippe stek voor de boekenminnende jeugd.Ons gemeenschapscentrum BLIKVELD scheert jaar na jaar hogere toppen. Het rijkelijk aanbod aan programma’s zorgde voor een nooit eerder geziene verkoop van 658 abonnementen en… 5578 tickets,
terwijl ook het heel diverse vormingspalet ieder jaar oude getrouwen verwelkomt en nieuwe gegadigden aantrekt. Ook het aanbod voor scholen oogst jaarna jaar heel wat lof.

BR wil uiteraard deze weg verder blijven bewandelen. Door gerichte investeringen in onze culturele
Infrastructuur. Door blijvende financiële en logistieke ondersteuning van VZW, cultuurraad en verenigingen. Door behoud van een goed uitgebouwde cultuurdienst. Door bijkomende participatie en inspraak van de verenigingen. Door meer interactie tussen ons gemeenschapscentrum en onze bibliotheek. Kortom, door cultuur te blijven ademen….!

Een cultureel getinte stem uitbrengen op 14 oktober 2012?  Dat kan…op BR!

donderdag 4 oktober 2012

PASSIE VOOR SPORT, HART VOOR SPORTERS

Bonheiden – Rijmenam en sport. Het verhaal van een jarenlange hartstochtelijke liefde. Niet overtuigd? Dat mag…!  Maar werp toch eerst even een blik op het rijke aanbod dat onze gemeente haar sportieve inwoners, jong en minder jong, aanbiedt. U vindt dat aanbod op de webstek van onze gemeente (www.bonheiden.be) Om duimen en vingers van af te likken toch…!

Noch niet overtuigd?  Een erg kritische geest dus. Moet ook kunnen…! Dan schakelen wij bij BR toch even over naar een hogere versnelling. Zwemt U even met ons mee naar het nagelnieuwe zwembad in het Sportpark DE NEKKER, net over onze gemeentegrens. Het partnerschap met de Provin - cie ANTWERPEN waarborgt onze scholen en onze inwoners vanaf januari 2013 ongestoord zwemgenot aan een voorkeurtarief. Om van te watertanden…!


Toch nog twijfels? Ook al goed…! Hadden wij onze mega – succesvolle sportkampen al aangehaald?
Of ons prachtig mountainbikeparcours? Of het derde terrein voor de jeugd van VC RIJMENAM? Of
de toekenning door BLOSO van de titel “Sportel - gemeente 2012”? Of onze jaarlijkse sport-doe beurs, outdoor fitnesstoestellen, toekenning hartveilige gemeente, stappentellers en sportkampen voor jaarlijks meer dan 3000 kinderen?

Eindelijk overtuigd? Goed zo…!  BR wil wel nog een tandje bijsteken. Wat dacht U, beste sportievelingen, van een nieuwe sportschuur in het hart van RIJMENAM, nabij de school? Een sportieve stek voor de schoolgaande jeugd  gekoppeld aan bijkomend accommodatie voor sportverenigingen. Mooi voor de sport, mooi voor de school, mooi voor RIJMENAM!

Wees dus ook sportief, en stem op 14 oktober op BR, uw enige gemeentelijke partner.

woensdag 3 oktober 2012

Uw leefomgeving is immers onze voornaamste bekommernis. Stem daarom op 14 oktober op uw enige gemeentelijke partner BR (LIJST 8), en schenk ons daarbij uw vertrouwen.


Beste lezer,

Mogen Rudiger en ik nog heel even uw aandacht vragen voor een item dat U ongetwijfeld heel nauw aan het hart ligt?
Als inwoner van de PUTSESTEENWEG en belendende straten wordt U al jaren geconfronteerd met steeds maar toenemende verkeersdrukte. Het lijdt geen twijfel dat de aanleg van de ontsluitingsweg R6 – openstelling voorzien in 2014 – voor een zeer aanzienlijke ontlasting zal zorgen van het verkeer in uw buurt.

De aanleg van de R6 is dus zeker een must, en als beleidspartij staat BR, de partij waartoe wij allebei behoren, dan ook voluit achter de spoedige aanleg ervan.

Maar, driewerf helaas, er is een MAAR….! Een ontsluitingsweg zoals de R6 mag dan al een oplossing
bieden voor een mobiliteitsprobleem, maar kan op heel wat andere manieren de leefwereld van de omwonenden erg negatief beïnvloeden.

Om enkele gevaren te benoemen: zware geluidshinder, stofhinder en potentiële wateroverlast…!

Net daarom volgen wij dit dossier op de voet. Weliswaar met opbouwende ingesteldheid, maar niet minder met kritische blik.

Als woordvoerder van het actiecomité R6 waakt Rudiger er over dat niet alleen de weg, maar ook en vooral de opgelegde milderende maatregelen worden uitgevoerd. Geluidsschermen waar nodig ter bescherming van woningen, groenaanleg en bebossing als buffer tegen fijn stof en een onderbouwde aanleg van afvoerkanalen voor regenwater. Al deze maatregelen zijn even noodzakelijk als de wegenis zelf.

Rudiger en ikzelf zullen, samen met de andere BR –mandatarissen, geen inspanning onverlet laten om uw leefomgeving te behoeden voor al deze en andere vormen van abnormale hinder.

Uw leefomgeving is immers onze voornaamste bekommernis. Stem daarom op 14 oktober op uw enige gemeentelijke partner BR (LIJST 8), en schenk ons daarbij uw vertrouwen.


dinsdag 2 oktober 2012

Mijn bedoeling met de BR is een krachtdadig, juridisch onderbouwd en financieel correct beleid verder mee te blijven uitstippelen, en dit met oor voor de noden van de inwoners en diegenen die hier werken


Beste dorpsgenoten,

Even kort mijzelf voorstellen: Ik ben 47 jaar, reeds 15 jaar notaris in Mechelen en reeds 35 jaar woonachtig in Rijmenam. Ik ben gehuwd en heb drie kinderen.

Mijn bedoeling met de BR is een krachtdadig, juridisch onderbouwd en financieel correct beleid verder mee te blijven uitstippelen, en dit met oor voor de noden van de inwoners en diegenen die hier werken: handelaars, vrije beroepen, kortom alle geledingen van de bevolking. Ook onze inwoners die nood hebben aan welke vorm van begeleiding ook mogen niet in de kou blijven staan.

We wonen in een mooie omgeving, en dit moet ook zo blijven. Wijzigingen aan de infrastructuren mogen alleen als doel hebben onze buurt te verfraaien. Streven naar een nog fietsvriendelijkere omgeving en in het algemeen ook een aangename omgeving met de nodige faciliteiten voor onze opgroeiende jeugd.

Kortom, Bonheiden-Rijmenam is een prachtige regio. Dit moet zo blijven, waar nodig nog verbeteren, zodat eenieder zich hier gelukkig en begrepen voelt.

Marc De Backer - BR - lijst 8 - plaats 4

maandag 1 oktober 2012

Net daarom sta ik op de lijst van BR. Al 24 jaar staat BR mee aan het roer in Bonheiden en Rijmenam, en heeft dus al die jaren in belangrijke mate bijgedragen tot een jeugdvriendelijk beleid. En dat wil ik uiteraard voortgezet en nog versterkt zien.


Hallo,

Op zondag 14 oktober zal je voor de eerste keer je stem uitbrengen om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Samen met ongeveer 11.000 andere kiezers ga je mee bepalen welke richting onze gemeente de komende 6 jaar uitgaat. Zal er een KJOC komen? Zullen jongeren in Bonheiden en Rijmenam nog kunnen feesten? Zullen jonge gezinnen nog in deze gemeente kunnen blijven wonen? Dat zijn maar enkele van de vele vragen die jongeren zoals jij aanbelangen. Een goede keuze maken is dus belangrijk.

In dat verband durf ik me even aan je voorstellen. Ik ben Joeri Jacops. Misschien ken je mij al van in de chiro, op de jeugdraad, op de toneelplanken of gewoon uit de buurt. Maar ook politiek ben ik actief. Al voor de tweede maal stel ik mij kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook nu weer op de gemeentelijke lijst van BR.

Waarom? Wel, omdat ik vind dat de belangen van de jeugd aandacht en steun verdienen. Niet dat er in onze gemeente voor de jeugd de afgelopen jaren niets werd gedaan. Integendeel zelfs. Denk maar aan SWAP – en GRABBELPAS, aan ROEFEL en VELODROOM, aan de centjes voor de verbetering van jeugdlokalen, het kampvervoer, monopoly, de aankoop van seniortenten enz.

Maar er is nog veel werk voor de boeg. Fuiven in Bonheiden en Rijmenam moet mogelijk blijven. Betaalbaar wonen voor jongeren is een noodzaak. Een gezellige stek waar jongeren een “thuis” vinden moet er komen.

Net daarom sta ik op de lijst van BR. Al 24 jaar staat BR mee aan het roer in Bonheiden en Rijmenam, en heeft dus al die jaren in belangrijke mate bijgedragen tot een jeugdvriendelijk beleid. En dat wil ik uiteraard voortgezet en nog versterkt zien.

Wist je overigens dat onze Burgemeester Eric DUCHESNE als schepen van jeugd er de voorbije 2 jaar voor gezorgd heeft dat de bouw van het KJOC in 2013 kan aangevat worden. Plannen klaar voor aanvraag, financiering voorzien! Daarover heel binnenkort nog meer nieuws.

Geef mij dus op 14 oktober jouw jeugdige stem. Je vindt mij op de BR – Lijst. Op plaats 14. Alleen met jouw steun kan ik ervoor zorgen dat jullie, jongeren in onze gemeente de aandacht en de steun krijgen die jullie verdienen. Alvast bedankt.
JOERI JACOPS

We zouden dit graag willen voortdoen de volgende zes jaar.


Mevrouw, Mijnheer,

De zes jaren na de vorige gemeenteraadsverkiezingen zitten er weer op. Waarschijnlijk kent u ons nog wel. Indien niet: we hebben namens het gemeentelijk feestcomité samen met u uw huwelijksjubileum gevierd.
We deden dit met veel plezier omdat we al lang beseffen hoe belangrijk en waardevol in deze tijden een langlopende en tegen stormen en stormpjes bestand huwelijk is.

We hielden ervan dit te doen omdat we ons graag tussen oudere mensen bewegen. Tussen mensen rijk aan vele jaren levenservaring en wijsheid. Medemensen met deuken en kreuken, maar met rimpelvrije harten.

We zouden dat graag willen voortdoen de volgende zes jaar. En wie weet, daarna, hoe lang nog? Om dat voor mekaar te krijgen moet er echter voor ons gestemd worden.

Misschien kan u ons op 14 oktober een duwtje in de rug geven?

Alvast bedankt voor de aandacht.
Georgette en Raymonda

zaterdag 29 september 2012

De keuze voor de lijst van BR was voor mij zeer eenvoudig. Een partij die reeds 24 jaar een goed financieel beleid voert en waardoor ik via mijn opleiding alleen maar bewondering kan opbrengen


Beste inwoners,

Sta mij toe mij even voor te stellen: ik ben Conny Van Loock, 38 jaar en geboren en getogen in Rijmenam. Sinds 1998 ben ik gehuwd met Jessy Genouw. Na mijn studies als boekhouder in Leuven ben ik enkele jaren tewerkgesteld geweest in een internationaal bedrijf. Sinds kort werk ik als hulpboekhouder op een boekhoudkantoor.

Ik ben tevens lid van het bestuur van MTC The Walkers.

Mijn keuze om het politiek wandelpad te betreden zit mij waarschijnlijk in de genen. Mijn vader Willy Van Loock (gepensioneerd postbode) heeft verschillende jaren als gemeenteraadslid gezeteld en heeft mij een beetje het klappen van de zweep meegegeven.

De keuze voor de lijst van BR was voor mij zeer eenvoudig. Een partij die reeds 24 jaar een goed financieel beleid voert en waardoor ik via mijn opleiding alleen maar bewondering kan opbrengen. Het blijft immers uiterst belangrijk om de financiële middelen op een correcte manier aan te wenden, om zo tot concrete realisaties te komen en geen kat in een zak te kopen.

BR zorgt tevens ook voor een omgeving waar het kwalitatief goed is om te wonen. Ook deze strategie wil ik mee verder uitbouwen in al zijn facetten, waar verkeers- en individuele veiligheid voor mij prioriteit krijgen. Laat ik ook het milieu-beleid hieraan toevoegen, want dit blijft voor iedereen een heikel punt.

Ik zou willen besluiten met te zeggen dat het goed wonen is in Bonheiden – Rijmenam en dit wens ik, samen met BR, verder uit te bouwen.

Denkt u ook eens aan mij op 14 oktober? U kan mij vinden op lijst BR – Plaats 2.

Dank bij voorbaat

Conny Van Loock
Sint Elooisweg, 30 – 2820 Rijmenam
015/51.59.45 – 0474/87.85.56
conny_van_loock@hotmail.com


Waar ik trots op ben op sportief vlak in Bonheiden- Rijmenam is de toenemmende belangstelling in onze sportkampen


Beste inwoners, kiezers Bonheiden-Rijmenam

Men trok van BR zijde al een 12 tal jaren aan mijn mouw om zich kandidaat te stellen voor de verkiezingen. Zes jaar geleden hapte ik toe en werd direct verkozen, waardoor ik na 2 jaar het mandaat van schepen sport, senioren en landbouw kreeg, later aangevuld met milieu.

Als gewezen postbode kon ik door examen ook een promotie maken en ben nu teamleader in het verdeelcentum O-L-V-Waver, van waaruit onze postmannen vertrekken.

Ben bijna 30 jaar gehuwd met Carina Van Dijck en we hebben samen twee kinderen, Sofie en Ellen en ben ook de fiere Bompa van Sammeke.

Waar ik trots op ben op sportief vlak in Bonheiden- Rijmenam is de toenemmende belangstelling in onze sportkampen, 3300 kinderen op jaarbasis, realisatie mountainbikeroutes, regularisatie zonnevreemde sportclubs, sportelgemeente enz.

Maar toch is er nog veel te doen, Bv sportschuur (gesprekken zijn er om deze te kunnen realiseren in Rijmenam)

Waar ik trots ben op het vlak van seniorenwerking, is de goede samenwerking en goede ideeën die van hen uitkomen, extra parkeerplaatsen mindervaliden, accentuering oversteekplaatsen, rustbanken enz.

Ook hier is ernog werk aan de winkel, vooral door de vergrijzing die toeneemt, moeten wij op een actieve manier kunnen ouder worden, seniorenflats enz.

Op milieuvlak is er de charter rond biodiversiteit, ophaling roze zakken (vanaf vogend jaar), subsidiëring energiebespaarende maatregelen enz. To Do, masterplan rond zwerfvuil, regime openbare verlichting enz;

Op landbouwgebied moet er een betere en tolerantere samenwerking komen tussen landbouw- milieu-natuur.

Om dit allemaal verder te kunnen realiseren, vraag ik jullie vertouwen op 14 oktober.

TO DO Luc De Weerdt Plaats 12
Hazelaarlei 6 – 2820 Rijmenam
luc.de.weerdt2@telenet.be
0494/34 67 85 – 015/51 85 51

vrijdag 28 september 2012

“Respect voor elkaar” geldt voor iedereen, zo werken we samen aan een harmonieuze samenleving.


Karine Peeters – plaats 16, lijst 8
CV professioneel:
Ambtenaar dienst Economie stad Mechelen: 2001 - heden
         Verantwoordelijk voor markten en kermissen
Stewardess Sabena: 1985 – 2001

CV politiek:
OCMW-raadslid: 2009 – heden
Penningmeester cultuurraad: 2010 – heden
Lid cultuurraad: 2002 – 2010


Als echte Rijmenamer ben ik me bewust van wat ons nauw aan het hart ligt. Daarom wil ik me, ook de komende 6 jaar, toeleggen op huisvesting en veiligheid.

Huisvesting
Jongeren zijn de toekomst, zij moeten dan ook alle kansen krijgen. Zo ook de kans om te blijven wonen in eigen streek. Daarom moet de gemeente ervoor zorgen dat er voldoende goedkope en betaalbare woningen zijn.

Maar ook ouderen moeten zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Zij mogen niet uit hun huizen gedreven worden door projectontwikkelaars.
Als gemeente moeten wij ouderen en mindervaliden helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te leven. Wij moeten hen de nodige sociale ondersteuning geven.
Dit kan door een goed uitgebouwde thuiszorg en de subsidiëring van aanpassingswerken aan de woning.

Nieuwe, mooie sociale wijken bouwen is niet voldoende. We moeten voorkomen dat verloedering zijn intrek neemt, zodat de bewoners fier kunnen zijn - en blijven - op hun wijk.

Veiligheid
“Respect voor elkaar” geldt voor iedereen, zo werken we samen aan een harmonieuze samenleving. Want onze dorpen moeten aangename thuishavens zijn en blijven.
We moeten ons blijven inzetten om onze gemeentes veilig en leefbaar te houden.

Mensen bij elkaar brengen doet een gemeente bruisen. Daarom moeten verenigingen en vrijwilligers optimaal gesteund worden, zowel financieel als logistiek.
Want in een bruisende gemeente is het aangenaam wonen.

Contact:
Karine Peeters – Oude Booischotsebaan 75, 2820 Bonheiden
www.facebook.com/karine.peeters.54

donderdag 27 september 2012

Luc natuurlijk


Beste inwoners,

Voor  BR verdient een verantwoord gemeentelijk milieubeleid alle aandacht. Vermits wij het als onze plicht
beschouwen ons steentje bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van Bonheiden en Rijmenam  gunnen wij u graag een blik op onze plannen.

Van een duurzaam maar economisch verantwoord energiebeleid maakten wij de voorbije 6 jaar een speerpunt, ter verwezenlijking van de Vlaamse Kyotodoelstelling. In dat groene verhaal zagen wij graag al onze inwoners betrokken, middels de gezamenlijke aankoop van groene energie, subsidies voor warmtepompen, gratis energiescans, financiële tussenkomst voor vloerisolatie, enz. Geen slechte opener
toch?

Nog zo’n stokpaardje zijn de milieuverantwoorde aankopen, waarbij wij waar haalbaar moeten gaan
voor een lagere uitstoot van het gemeentelijk wagenpark. Voor schoonmaakproducten en onkruid verdelgers kiezen wij resoluut voor de ecologische variant.

Duurzame mobiliteit vereist vooreerst een geactualiseerd mobiliteitsplan, en intensief sensibiliseren. De komst van de R6 biedt kansen voor een fietsvriendelijke Oude Baan, in het licht van een vlottere doorstroming op de Putse steen weg. Ook de volgehouden aanleg van afgescheiden fietspaden moet onze gemeente fietsvriendelijker maken.

Duurzame mobiliteit houdt uiteraard ook een optimaal functionerend openbaar vervoer in, en daar knelt het schoentje. De afschaffing van lijnen 3 en 531 wegens besparingsmaatregelen bij De Lijn tast de asismobiliteit in onze gemeente aan, en zadelt veel van onze inwoners op met een mobiliteitsprobleem. Blijven inpraten op De Lijn en zo nodig verantwoord financieel tussenkomen lijkt een te overwegen optie. Ook ons afvalbeleid verdient aandacht. De strijd tegen rondslingerend zwerfvuil en sluikstorten moet worden opgedreven in samenwerking met buurtverantwoordelijken. De afgelopen jaren hebben we ook actief ingezet op de verdere uitbouw van ons rioleringsstelsel. De eerste vruchten zijn al geplukt, een rijke oogst wacht ons als ook de
Vlaamse overheid een tandje bij steekt.

Eindigen doen we met onze prachtige groene omgeving. Behoud en uitbreiding van ons bosarsenaal is een must. Elke ontbossing zou in eigen gemeente moeten kunnen worden gecompenseerd. Aankoop van te bebossen percelen is daarbij onze invalshoek.

Schenk uw gemeentelijke partner  BR dus uw vertrouwen. Laat ons verder toe samen met U het pad
van het duurzaam milieubeleid te bewandelen. Samen kunnen wij de groene rijkdom van onze gemeente nog meer laten ontluiken!

woensdag 26 september 2012

RUIMTELIJKE ORDENING: NIET SEXY, WEL BELANGRIJK


Beste Inwoners,

Graag had ik met U even kort gegrasduind in de Ruimtelijke Ordening in onze mooie Gemeente. Dit in het besef dat de term “Ruimtelijke Ordening” een weinig saai klinkt. Tikkeltje bureau cratisch ook.  Absoluut niet “SEXY” dus…

En toch…! Diezelfde Ruimtelijke Orde  ning beïnvloedt uw leefwereld en uw leefomgeving op een heel
ingrijpende manier. Het belang ervan neemt hand om hand toe. Werk maken van een weloverwogen en
duurzaam ruimtelijk beleid was dan ook altijd al een prioriteit voor BR.

Na de goedkeuring van ons Gemeente - lijk Ruimtelijk Structuurplan heeft BR de voorbije 6 jaar onmiddellijk enkele heikele punten aangepakt. Het Ruim - te lijk Uitvoeringsplan (RUP) KRANKHOEVE werd goedgekeurd, eerste vereiste om de bouw van het KJOC – dé stek voor kinderen en jongeren – mogelijk te maken.

Met het RUP Zonevreemde Sportinfrastructuur is BR er in geslaagd om het behoud van een aantal sportclubs zoals VV ADLER en TC KIKSHAM te verzekeren. Door het RUP D’ELST kan VC RIJMENAM een broodnodig derde voetbalterrein aanleggen, wordt een uniek stuk natuur in RIJMENAM verankerd en wordt de inplanting van een 20 – tal op maat gesneden sociale woningen nabij het hart
van RIJMENAM mogelijk gemaakt.


Ook voor de inplanting van het voor de herinrichting van de dorpskern van RIJMENAM noodzakelijke bufferbekken werd een RUP goedgekeurd. Ondertussen vorderen de RUP ‘s ZONEVREEMDE
BEDRIJVEN en ZONEVREEMDE WONINGEN met rasse schreden. Woningeigenaars en bedrijfsleiders
verkrijgen weldra zekerheid over de mogelijkheden voor hun handel of hun woonst.

Het parcours oogt mooi, de weg is echter nog lang. Het gewenste kernversterkend beleid moet gepaard gaan met de opmaak van RUP ’s voor BONHEIDEN – DORP en RIJMENAM – CENTRUM. De bouw
van duurzame sociale en betaalbare woningen aan de GROTE HEIDE moet planmatig worden begeleid.  De omgeving van het IMELDAZIEKENHUIS dient geordend. Ook een wenselijke uitbreiding van het RVT TER BLEUK moet planmatig worden onder - steund.

In nauw overleg met U, beste inwoner, wil  BR verder werk maken van een doordacht ruimtelijk beleid, met oog voor kwalitatieve woonuitbreiding en versterking van natuur en open ruimte. Laat ons dus toe met onze passie voor ruimte uw leefomgeving beter te maken. Kies op 14 oktober voor uw enige gemeentelijke partner, BR!

Eric DUCHESNE, Burgemeester


dinsdag 25 september 2012

Julien Stephani: voor je het weet ben je aangekomen aan een feestelijk jubileum


Lieve mensen,

In de afgelopen jaren zijn jullie gevierd als gouden, diamanten en/of briljanten echtpaar!
Proficiat!
Het is niet niks om zoveel jaren getrouwd te zijn. Het gaat gepaard met vallen en opstaan, tegenslagen en prettig samenzijn, maar voor je het weet ben je aangekomen aan een feestelijk jubileum.

Sommigen onder jullie waren niet zo enthousiast om naar het gemeentehuis te komen, maar waren na afloop zeer tevreden over het verloop van hun eigen viering. Ik heb jullie mogen feliciteren in naam van het gemeentebestuur. Samen hebben wij menige anekdotes aangehaald en beleefde ik mooie momenten tijdens deze gesprekken.

Graag zou ik dat verder willen zetten de volgende jaren. Daarvoor vraag ik jullie steun bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012. Zo kunnen wij, BR lijst 8 ook de volgende jubilea blijven verzorgen.

Mocht u ook nog voor een ander BR-kandidaat-collega willen kiezen, het kan altijd! U mag meerdere bolletjes aanstippen op de BR-lijst. Iedereen heeft dan van u een volledige voorkeurstem gekregen. Zo krijgt BR van u een echte steun in de rug.

Indien u mij op 14 oktober 2012 niet vergeet, dank ik u oprecht voor uw steun en zo alleen kan ik u de volgende jaren helpen met al uw vragen.

(lijstnummer 8, plaats 3)

Dank bij voorbaat en met vriendelijke groet,
Julien Stephani

Rudi Withaegels: Ik ben ervan overtuigd dat we in een prachtige en fantastische gemeente wonen


WEER EEN VERKIEZINGSTEKST !!!!!!!
ZEKER NIET LEZEN (al zou ik graag hebben dat u het wel deed)

Hallo mijn naam is Rudi(ger) Withaegels en ben beginnend politicus. Velen onder jullie zullen wel nog
mijn (stief)vader Francois Petit herinneren die jarenlang actief is geweest binnen de gemeentepolitiek
in Bonheiden-Rijmenam.

Zelf ben ik actief betrokken bij het leefbaar houden van onze gemeente als woordvoerder van het
actiecomité R6, met dit comité ijveren we ervoor dat er op ALLE plaatsen langsheen de R6 geluidschermen
worden geplaatst daar waar mensen wonen.

Anderzijds ben ik betrokken bij het overleg over de aanleg van ruiterpaden zodat ruiters, zoals ikzelf,
onze sport kunnen beoefenen in onze gemeente zonder overlast te berokkenen bij onze medeburgers.

Ik ben ervan overtuigd dat we in een prachtige en fantastische gemeente wonen en ik wil dan ook mijn
steentje bijdragen om dit te behouden en dit nog meer dan vandaag.

Hiervoor heb ik uw stem nodig. Noem me naief maar ik ben ervan overtuigd dat ik een verschil kan
maken door mijn ervaring in het bedrijfsleven.

Ik wil me dan ook de komende 6 jaar inzetten voor volgende onderwerpen :

1) Het financieel gezond houden van onze gemeente.
2) Zorgen dat iedereen zijn sport kan beoefenen binnen de gemeente
3) Zorgen dat onze groene gemeente leefbaar en toegankelijk blijft en in het bijzonder voor onze
senioren.

1 Belofte wil ik u nu al wel maken. Indien u uw stem aan me toevertrouwd dan zal ik uw vertrouwen
niet beschamen en mijn inzet zal compleet zijn.

U vindt mijn kandidatuur op de 6e plaats binnen de BR lijst.

Tot 14 oktober
Groetjes
Rudi(ger) Withaegels

maandag 24 september 2012

Julien Stephani: In eerste instantie, net zoals de afgelopen jaren, wil ik klaar staan voor de bevolkingBeste mensen,

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 werd mij de derde plaats op de BRlijst
voorbehouden.
Zoals u mij kent, zal het u niet verwonderen dat ik zweer bij BR, al 24 jaar lang. Alleen deze partij straalt een dynamisme uit dat mij bekoort. U kent trouwens mijn karakter, recht voor de vuist, waardoor ik mij niet thuis zou voelen in het politiek gesjoemel van de traditionele kleurenpartijen. Nog minder laat ik mij verleiden tot de zogezegde nieuwe partij.

In eerste instantie, net zoals de afgelopen jaren, wil ik klaar staan voor de bevolking. De taken, die al 18 jaar aan mijn schepenambt werden toevertrouwd, heb ik getracht zo goed mogelijk in te vullen.
Het verlenen van dienstbetoon naar onze bevolking toe is steeds mijn prioriteit geweest. Tot mijn spijt is ook gebleken dat men niet voor iedereen goed kan doen. Toch zal ik u als kiezer te woord blijven staan als u op mij beroep zou doen. Veel poespas is aan mij niet besteed. Ik zal u op een eerlijke manier trachten verder te helpen.

Om te kunnen verder gaan zoals de afgelopen jaren, heb ik wel uw steun nodig. Mag ik hopen op een bolletje achter mijn naam op 14 oktober 2012?
Mocht u ook nog voor een ander BR-kandidaat-collega willen kiezen, het kan altijd! U mag meerdere bolletjes aanstippen op de BR-lijst. Iedereen heeft dan van u een volledige voorkeurstem gekregen. Zo krijgt BR van u een echte steun in de rug.

(lijstnummer 8, plaats 3)
U kan op mij rekenen. Mag ik dan ook op u rekenen?

Dank bij voorbaat en met vriendelijke groet,
Julien Stephani


zondag 23 september 2012

Magriet Raymonda: wat je ook doet, tracht het goed te doen


Beste mensen,

Mijn eerste 6 jaar in de politiek zitten er bijna op, en tot op heden is mij dit heel goed mee gevallen. Daarom wil ik mij de komende jaren terug inzetten zowel voor de jeugd als voor de senioren.

Ik ben nog steeds vrijwilliger in Den Olm waarvan vele mij zullen kennen en ook ben ik nog steeds kernlid van het vroegere k.a.v. (nu FEMMA). Anderen zullen mij wel herkennen van het toneel waar ik ook reeds enkele jaren in meedraai.
Deze legislatuur ben ik lid van het feestcomité om de jubilarissen te ontvangen wat steeds een fijne ervaring is en dat wil ik ook de komende jaren blijven doen. U kan dit mogelijk maken door uw stem aan mij te geven op 14 oktober.

Mijn motto is:  wat je ook doet, tracht het goed te doen en op dit vlak is BR zeer goed bezig.

Vele lieve groetjes
MAGRIET RAYMONDA
NR 18 OP DE LIJST

zaterdag 22 september 2012

Waarom ik voor BR kies en ook wil samenwerken


Dromen van een betere leefwereld doet wel iedereen, ook ik.
Toch begint dit in ons eigen dorp Rijmenam en Bonheiden.
Samen leven in harmonie met natuur, kunnen en mogen genieten van al dit moois wat onze gemeenten te bieden hebben.
Ook cultuur, kunst, sport en zoveel meer is toch ontstaan door mensen die begaan zijn met onze bevolking.
En daar wil ik mij ook mede voor inzetten. Al van bij mijn geboorte leef en woon ik hier te Rijmenam, kan mij geen beter en mooier plaats voorstellen. Wil hier ook niet meer weg.
Waarom ik voor BR kies en ook wil samenwerken!
Omdat deze partij er staat en is voor ons, onze gemeenschap en al onze wensen. Heb mij vroeger ook altijd ingezet voor het sociale leven hier met onze kinderen. Altijd klaar voor iedereen, oudercomité school, jaren lesgeefster turnkring Blauwe Gentiaan altijd wel een helpende hand en luisterend oor.
Dit wil ik nu ook nog wel zijn voor mijn kiezers.
En weet je nog!
Hoeveel kinderen uit Rijmenam en Bonheiden die hun eerste zwemlesjes als ook de vele verjaardagsfeestjes mochten beleven bij ons in het Michielsbad.

Al op voorhand hartelijk bedankt hoor!

Simonne Hellemans
plaats nr. 20


donderdag 20 september 2012

Infrastructuur in Bonheiden Rijmenam


Beste inwoners van Bonheiden Rijmenam

Onze infrastructuur moet in samenspraak met onze inwoners opgewaardeerd worden, zowel in als buiten de dorpskern. Zo zijn de plannen voor Rijmenam centrum klaar en kan er in samenspraak met Aquafin volgend jaar gestart worden met de uitvoering. Na de heraanleg - met nieuwe riolering - volgt de eerste fase van de vernieuwing van de Weynesbaan en de omliggende straten. Ook hier wordt de aanleg van nieuwe fietspaden voorzien.


Het beeld-kwaliteitsplan voor Bonheiden-centrum moet verder uitgewerkt worden. De omgeving van de scholen, het kerkplein en de grote verbindingsweg met zijn poorten (wissel en de Pover - straat) moet heringericht worden. Met aandacht voor verhoogde leefbaarheid en voldoende groen.

Er wordt steeds meer  riolering voorzien, ook in Bonheiden. In de Dorsthoeveweg en de Brouwers - dreef wordt een riolering aangebracht en de wegenis heraangelegd. In de Koningin Astridlaan, De Korte en de Lange Veldstraat, de Dertien Eiken laan en de Boeimeerstraat wordt riolering aangelegd.

Wist u trouwens dat er jaarlijks 200.000 euro wordt gebudgetteerd voor de vernieuwing van het asfalt in onze kleinere straten? En dat er in samenwerking met Pidpa een nieuw grachtenplan tot stand is gekomen voor het onderhoud van grachten en waterlopen?

Kortom, het leven in onze gemeenten zal door de reeds genomen beslissingen en de nog te nemen maatregelen  alleen maar aangenamer  worden. Stel daarom uw vertrouwen in uw enige gemeentelijke partner. Samen maken wij Bonheiden en Rijmenam beter.

woensdag 19 september 2012

BR beschouwt mobiliteit en verkeersveiligheid als dé prioriteit. Dat is al jaren zo. De tijden evolueren, en dus ook onze ideeën.

Beste inwoners,


Het openbaar vervoer. Door de afschaffing van lijnen 3 en 531 - wegens besparingsmaatregelen bij De Lijn - kampen vele inwoners met een mobiliteitsprobleem. Daarom dienen gesprekken te worden gevoerd met de lijn om bestaande buslijnen uit te breiden, met financiële tussenkomst van de gemeente.

Sluipverkeer blijft een reëel probleem dat om oplossingen vraagt; net zoals de  hoge snelheid waarmee sommige chauffeurs over onze landelijke wegen razen. Deeloplossingen hebben gefaald, of blijken onvoldoende resultaat op te leveren. Een globale verkeersvisie dringt zich op. De aanwerving van een deskundig mobiliteitsambtenaar is aangewezen. Het mobiliteitsplan moet geactualiseerd worden. De materie is complex.

Op vraag van inwoners werden snelheids remmende maatregelen - zoals paaltjes - genomen. Niet iedereen is onverdeeld gelukkig met deze maatregelen. Opnieuw evalueren mag dus. Indien nodig moeten ze verwijderd of aangepast worden. We denken hier vooral aan de Oude Schrieksebaan en de Oude Kasteellaan.


In de Kanonniersweg, De Oude Keerbergsebaan en de Oude Baan moet het toenemende sluipverkeer ontmoedigd worden. Een oplossing moet uitgewerkt worden in samenspraak met de inwoners.

Dankzij de doortrekking van de  R6 wordt de Putse steenweg in Bonheiden eindelijk ontlast. De leefbaarheid van onze gemeenten is hiermee gebaat. De zorg voor een optimale  doorstroming van het verkeer in onze dorpskernen en het aanbrengen van afgescheiden fietspaden bij de heraanleg van wegen zijn blijvende aandachtspunten. Uw gemeentelijke partner blijft zorg hebben voor uw verkeersveiligheid.

vrijdag 14 september 2012

Agnes Gullentops plaats 19 BR


Beste inwoner,

Mijn naam is Agnés Gullentops en ik woon in de Lange Dreef 119 te Rijmenam.

Na 15 jaar gewerkt te hebben voor onze gemeente, ben ik nu op pensioen.

De afgelopen jaren heb ik mij steeds ingezet om recepties voor jubilarissen en andere feestelijkheden te verzorgen.

Ook het begeleiden van kinderen tijdens de roefeldag ligt mij nauw aan het hart. Zo ben ik ook reeds jaren gemachtigd opzichter om de kinderen veilig te begeleiden naar de schoolpoort.

Het is mijn bedoeling om mij de volgende jaren te blijven inzetten onder andere voor berijdbare fietspaden, zowel in de zomer als in de winter, en dit voor iedereen maar in het bijzonder voor de schoolgaande jeugd, ouderen en minder valide mensen.

Denkt u op14 oktober ook aan mij? Ik sta op de lijst van BR plaats 19.

Hartelijk dank!
Agnés Gullentops

woensdag 12 september 2012

Marc Van Rompaey Plaats 22 op de BR lijst


Beste dorpsgenoten

Als actieve tuinder wil ik mijn steentje bijdragen om van Bonheiden-Rijmenam
de mooie en leefbare plattelandsgemeente maken die het moet zijn.

Dat wil ik in het gemeentebestuur bereiken op de volgende manieren:

• Als actieve tuinder wil ik de belangen van de land- en tuinbouwsector in de
gemeente vertegenwoordigen.

• Ik wil een aanspreekpunt zijn in verband met de problematiek en regelgeving
in de land- en tuinbouwsector, zoals de strengere normen van bemesting.
Hierbij mag ook de opvolging en ondersteuning van de land- en tuinbouwfamilies
zeker niet vergeten worden!

• Tenslotte wil ik het groen in onze plattelandsgemeente zo veel mogelijk
behouden.

Met deze overtuiging én uw steun, wil ik de komende zes jaar onze gemeente
nog mooier en leefbaarder maken.

Alvast bedankt voor uw stem!
Met vriendelijke groeten
Marc Van Rompaey


donderdag 6 september 2012

Kathleen Hendrickx, kandidate plaats 15 voor de BR


Beste

‘Alweer een nieuwkomer met een hoop beloftes’ zal je wel denken. Inderdaad, een nieuwkomer, maar eentje met een dosis ‘gezonde’ ambitie en vastberaden om een wezenlijk verschil te maken. De beloftes laat ik achterwege.
Wel kan ik jullie vertellen waarvoor ik me voluit wil inzetten: WONEN !

Het recht op behoorlijke huisvesting is, net als het recht op gezondheidszorg, een basisrecht. Als deskundige wonen weet ik dat dit vandaag de dag voor velen onder ons al lang niet meer de realiteit is. Het huren van een betaalbare, kwaliteitsvolle woning, laat staan er één te verwerven, is geen evidentie meer.

De jongere generatie krijgt het vereiste startkapitaal om een woning te kopen amper bij elkaar gespaard en wordt genoodzaakt een hoge huurprijs te betalen. De oudere generatie, voor wie de eigen woning de veiligste vorm van pensioen was, krijgt het alsmaar moeilijker om de woning te onderhouden of te renoveren.

BR is ervan overtuigd dat beide generaties de ondersteuning verdienen om dit recht op wonen ten volle te kunnen realiseren. Omdat wonen meer is dan een dak boven je hoofd, is elke stem op plaats 15 een ‘bouwsteen’ voor het woonbeleid. Noem me gerust een dromer of een idealist maar onthoud vooral ….”wat je kan dromen, kan je verwezenlijken”. Ik spreek uit ervaring want … ik heb mijn basisrecht behaald!

Kathleen Hendrickx
Deskundige wonen

Rijmenammer Georgette kandidate voor Bonheiden Rijmenam


Hallo,

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht wil ik me graag aan u voorstellen. Ik ben Georgette Verstraeten, gehuwd met Theo, moeder van drie kinderen en fiere oma van 5 schatten van kleinkinderen, die meermaals en graag bij me komen logeren. Soms 1, soms meer en soms allemaal. Heel vermoeiend, maar ook heel aangenaam, want ik krijg van hen ook erg veel terug.

Ik doe dat graag, zorgen, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor ouderen, kortom voor de “medemens” die hulp nodig heeft, die het moeilijk heeft om overeind te blijven in deze soms op hol slaande wereld. Ik ben trouwens graag onder de mensen, ik hou van ze.

Daarom ben ik al ettelijke jaren vrijwillig helpster in “Den Olm”. Ik beweeg me graag tussen de oudjes, praat graag met hen, verbaas me meermaals over hun heldere kijk op de samenleving. De voorbije zes jaar heb ik ook als lid van het feestcomité jubilarissen ontvangen.

Hoeveel jaren ik belangeloos voor de kinderoppasdienst van de Gezinsbond heb gezorgd, is niet meer te achterhalen. Als geboren en getogen Rijmenammer kom ik regelmatig in contact met ouders die me wijzen op de achterstand wat betreft de kinderopvang in Rijmenam.

Dit moet onder de aandacht gebracht worden, over gepraat worden. Als veelgebruiker van fiets en fietspaden groeit mijn inzicht betreffende gevaarlijke verkeerssituaties in onze gemeente. Vooral om het huis-schoolverkeer van de jeugd ben ik bekommerd.

Zo, dit is mijn verhaal in een notendop. Ik hoop dat u er nog eens aan denkt op 14 oktober.

Groetjes,
Georgette

Jeannine Janssens, BR kandidate plaats 8


Jeannine Janssens
Weynesbaan 3
Echtgenote van Andrè Olbrechts
Moeder van Leo, schoon-oma van Hilde
Bonneke van Rani en Jelle
Voorzitster OKRA Rijmenam
Bestuurslid voetbalclub V.V.ADLER
Lid van Kon. Fanfare De Vrijheid,
de Krekels, K.V.L.V. en
Bonheidense Muziekvereniging,


Beste vrienden van Bonheiden en Rijmenam,

De plaatselijke politiek boeit mij, het algemeen belang is immers het belang van ieder van ons. Politiek beheerst in feite de helft van mijn leven. De voorbije 24 jaren, waarvan 6 jaar O.C.M.W. en 18 jaar gemeenteraadslid hebben mij ontzettend veel voldoening gegeven. Na al die jaren heb ik steeds mijn eigenheid bewaard. Met het reilen en zeilen, van onze leefgemeenschap ben ik zeer begaan. Sociaal contact en hulpvaardigheid zijn als het ware mijn hobby. Samen met BR heb ik mij de voorbije jaren enorm ingezet om onze gemeente mee te besturen.

BR is een open en bruisende partij, los van kleur of geaardheid, neutraal en ongebonden, een toffe en bekwame groep met aan het roer een burgemeester die de juiste kwaliteiten heeft, want opbouwen is moeilijker dan afbreken. Goede politiek komt tot stand door volhouders die zich inspannen voor alles en iedereen.

Ik heb maar één leuze “Het is goed maar het kan nog altijd beter!”. Graag wil ik mijn verantwoordelijkheid de volgende 6 jaar verder opnemen in alle zaken die het sociaal, materieel en financieel welzijn van onze gemeente en van alle inwoners aanbelangen.

Ik ben er voor U, ook na 14 oktober 2012 . Mag ik rekenen op uw stem?

Dank u!

Jeannine Jansens
 BR 8ste plaats,Eddy Michiels, plaats 10 op de BR verkiezingslijst


Beste inwoners van Bonheiden Rijmenam

Toen men mij een tijd geleden vroeg om de rangen van BR te komen versterken, hebben ik mijn volle steun toegezegd. Mij even voorstellen is waarschijnlijk overbodig, maar voor de nieuwe inwoners toch niet onbelangrijk.


Na een loopbaan van 30 jaar als wijkagent van Bonheiden-Rijmenam, wens ik me in de toekomst mee in te zetten voor BR. Door de dagelijkse contacten die ik had met vele inwoners en mandatarissen, is mijn
interesse gegroeid om mijn ervaringen te delen, in niet onbelangrijke mate ondermeer m.b.t. de verkeersveiligheid, oplossingsgerichte voorstellen bij buurtconflicten en dit op het ganse grondgebied van onze gemeente.


Samen met BR willen wij werken aan:
• Het behoud van de gezonde financiële toestand van onze gemeente
• De verdere uitbouw van het rioleringsnet
• De creatie van een toffe dorpskern in Rijmenam


Velen hebben ongetwijfeld al op ons kunnen rekenen in het verleden en dat zal in de toekomst zo blijven.
Stem daarom op 14 oktober op 10 en je bent zeker niet “gezien”.

Eddy Michiels
Kandidate Hilde Smets voor BR Bonheiden Rijmenam


Beste inwoners van Bonheiden – Rijmenam

Toen men ons enige tijd geleden aanzocht om de rangen van BR te komen versterken, hebben we onze
volle steun toegezegd. Ons even voorstellen is waarschijnlijk overbodig, maar voor de nieuwe inwoners
toch niet onbelangrijk.


Velen onder u kennen mij wellicht van café ’t Preekhoekje (15 jaar) en taverne Den Tots (8 jaar). Als uitbaatster van deze zaken heb ik het genoegen gehad om veel mensen en verenigingen te leren kennen. Hierdoor besef ik dat een rijk sociaal leven belangrijk is voor Bonheiden-Rijmenam. Uiteraard dragen alle verenigingen hiertoe bij. Daarom wil ik me samen met jullie inzetten om dit alles te behouden en waar kan te verbeteren. Tevens zou ik graag mijn ervaring als zelfstandige (23 jaar) benutten om de middenstand van Bonheiden-Rijmenam te steunen.


Samen met BR wil ik werken aan:
• Het behoud van de gezonde financiële toestand van onze gemeente
• De verdere uitbouw van het rioleringsnet
• De creatie van een toffe dorpskern in Rijmenam


Velen hebben ongetwijfeld al op ons kunnen rekenen in het verleden en dat zal in de toekomst zo blijven.
Stem daarom op 14 oktober op 11 en je bent zeker niet “gezien”.

Hilde Smets
BR Lijstduwer Frans Uytterhoeven


Beste dorpsbewoners,

Op 14 oktober mag je naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Mag ik mij even voorstellen met mijn ervaringen en ambities:

Frans Uytterhoeven
Broekstraat, 24
2820 Bonheiden-Rijmenam
(015/51.39.27 of 0495/10.39.17)
E-mail: fransuytterhoeven@telenet.be

• Echtgenoot van Erna Vertommen.
• Vader van Wendy en Conny.
• Grootvader van Hanne, Lars en Anke.
• Technisch leraar op rust.
• Medestichter van de wielertoeristenclub “De Wandelaars” te Rijmenam.
• Voorzitter van de wielerclub “De Rijmenamse wielervrienden”.
• Lid hoofdbestuur wielerbond Vlaanderen – afdeling Antwerpen.

Kandidaat met politieke ervaring:
• Reeds 18 jaar ervaring in de gemeentepolitiek waarvan 5 jaar als schepen van onderwijs, personeel, middenstand en informatica.
• Met de keuze voor de partij BR (Bonheiden-Rijmenam) kan ik mij op een nadrukkelijke, geëngageerde en tegelijkertijd neutrale manier inzetten voor ALLE inwoners van onze gemeente. Eerlijkheid en duidelijke communicatie zijn hierbij mijn belangrijkste troeven.

Mijn belangrijkste ambities voor de volgende legislatuur:
• Door mijn 25 jaar onderwijservaring, gaat op de eerste plaats mijn aandacht naar de opleiding van de jeugd. Bij deze opleiding is aandacht voor persoonsvorming en kennis even belangrijk.
• Als huidig schepen van onderwijs gaat mijn aandacht naar de nieuwbouw van de gemeentelijke
kleuterschool.
• Veilig verkeer op gans het grondgebied van Bonheiden-Rijmenam moet voor iedere weggebruiker een prioriteit worden.
• Door het feit dat ik 30 jaar actief ben geweest bij de wielertoeristenclub “De Wandelaars” en 30 jaar voorzitter ben van de wielerclub “De Rijmenamse wielervrienden” met als belangrijkste organisatie “Memorial Van Coningsloo” – topsport, weet ik hoe belangrijk sport is voor iedereen. Sporten beoefenen, welke vorm ook, moet voor elke inwoner van Bonheiden-Rijmenam toegankelijk zijn.
• Daar het verenigingsleven in een dorp zo belangrijk is, heb ik er mee voor gezorgd dat de zaal
Martinus te Rijmenam aangekocht is door de gemeente. Mede door mijn toedoen, zal in 2013
deze zaal vernieuwd en opengesteld worden voor het verenigingsleven en al de inwoners van
Bonheiden-Rijmenam.

Wanneer u mee achter mijn ambities staat, vraag ik u op de BR lijst te stemmen en de 23ste plaats – lijstduwer aan te duiden.

  Hartelijk dank.
  Frans Uytterhoeven

woensdag 1 augustus 2012

Overstappen of overlopen


Een delikate balans.

In een democratie is iedere burger vrij om te kiezen door welke partij hij zijn eigen belangen en die van de gemeenschap wil laten behartigen. Die vrijheid brengt ook mee dat men kan veranderen van partij en deze dynamiek (van het meerpartijen stelsel) maakt het bestel waakzaam en verantwoordelijk: de kiezer oordeelt.

Essentiëel daarbij is de delikate balans tussen persoonlijk en algemeen belang. Deze afweging is niet altijd gemakkelijk, want vrijheid en verantwoordelijkheid zijn soms moeilijk te verzoenen.

Voor kandidaten, en zeker voor verkozenen is die balans nog delikater. Uiteraard hebben ze dezelfde vrije rechten als iedereen, maar toch zijn ze gehouden aan een engagement dat ze zelf hebben aangegaan tegenover kiezers en partij. Een partij is immers meer dan een instrument ten dienste van het eigen belang, eigen carriereplanning.

Natuurlijk kan men tot de eerlijke overtuiging komen dat men later overstapt naar een andere groep, maar zo’n overstap moet dan belangeloos gebeuren en steunen op eerlijke overtuiging. Dat is een kwestie van politieke moraal. Zo’n overstap beoordelen is niet gemakkelijk, maar gezond verstand zegt ons toch dit:

-         pas op met plotse bekeringen. Hoe diep is de overtuiging in zo’n geval?
-         pas op met overdreven ijver. Bekeerlingen hebben daar wel eens de neiging toe,
-         pas vooral op met berekende en rendabele bekeringen.

De balans tussen publiek en eigen belang zou hier wel eens grondig verstoord kunnen zijn.
In dat verband moet men toch maar eens overwegen of het wel kan dat iemand bij een overstap zijn functies meeneemt; (heeft men die wel  louter aan zichzelf te danken?)

Kortom : overstappen is lang niet hetzelfde als overlopen.

donderdag 17 mei 2012

Als enige partij stemt cd&v tegen het woonproject Grote Heide en wil ze de bouw van de nieuwe kleuterschool vertragen!

NOOIT gezien tijdens de gemeenteraad in Bonheiden: CD&V stemt tegen de plannen om oa sociale woningen te bouwen. Als enige partij stemde zij TEGEN de opstart van dit woonproject.
Ook wat de bouw van de nieuwe kleuterschool betreft was zij de enige partij die zich niet achter dit project schaarde.
Zij blijven volharden in de boosheid: alles wat van BR komt vertragen of tegenhouden!

donderdag 10 mei 2012

Kippen kakelen, en ze doen dat goed!


Beste vrienden van NVA , laat kakelen over aan de kippen  en informeer u goed voor je iets in de krant laat verschijnen.

De reden waarom er geen aannemers hebben ingeschreven op het voorstel tot scholenbouw is heel eenvoudig:

- de tijdslimiet voor het indienen van een aanvraag van subsidies was zeer beperkt en de volgende mogelijkheid daartoe zal wellicht enkele jaren op zich laten wachten wegens de
  precaire financiële toestand van het moment. Gevolg: veel subsidie - aanvragen tegelijk.

- de daarbij gekozen procedure is in Nederland de gewone, maar wordt in België niet of amper gebruikt omdat ze veel meer rekenwerk vergt van de aannemer.

 - door de grote hoeveelheid aanvragen op korte tijd was voor de aannemers Bonheiden zeker niet prioritair om in te schrijven.

Noteer daarbij dat het wel de oppositie is die het amendement heeft goedgekeurd, en niet het bestuur!  (Lees BR ).

 Het is duidelijk dat onze vrienden van cd&v. alles in het werk zullen stellen om ieder project uit te stellen te vertragen.

Ga toch maar eens na wat er werd verwezenlijkt sinds cd&v in "oppositie" is.

 Wees dus gerust, de school zal zeker in functie zijn op 1 september 2014. Niet alles wat in de krant staat is correct. Meer nog, het is de bedoeling van BR om een jaar vroeger klaar
te zijn: in september 2013, als tenminste cd&v niet alle mogelijkheden zal uitputten om de bouw te vertragen.

De boodschap die ik wil meegeven is deze: zich eerst zeer goed informeren. Er komt trouwens nog een vervolg op het amendement van Groen.

            Kijk er maar naar uit!

En nu even serieus....


Een bestuur “in lopende zaken”?  Inderdaad, de zaken lopen …! Oordeel zelf

·       de nieuwe kleuterschool:

BR is er enerzijds in geslaagd om voor 2012 toezegging van subsidiering  voor de nieuwe kleuterschool te verkrijgen. De stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd, het aanbestedingsdossier werd goedgekeurd. In 2012 beginnen wij te bouwen om en rond het oude Gemeentehuis.  Mooi toch voor onze allerkleinsten…!

·       de parking aan het Blikveld.

Niettegenstaande subtiele pogingen tot vertraging is BR er in geslaagd de uitvoering van dit project van start te laten gaan. Vanaf 2012 behoren de stofwolken voor de CARDIJNWIJK tot het verleden, en kunnen de bezoekers van Gemeentehuis, Bibliotheek en Blikveld genieten van een mooi groen omkaderde parking.

·       de jeugdbibliotheek in Rijmenam:

Het jonge volkje in RIJMENAM vroeg om een volwaardige jeugdbibliotheek. Alleen BR had er oor naar, en heeft dan ook geijverd en gezorgd voor een jeugdig ogende stek midden RIJMENAM-DORP.

·        de aankoop van de Sint Martinuszaal in Rijmenam.

De overeenkomst voor aankoop van de aandelen van de BVBA SINT MARTINUS werd goedgekeurd. Onder impuls van BR blijft dit erfgoedpareltje voor RIJMENAM behouden, en wordt een waardevol onderdak voor onze verenigingen gevrijwaard.
.
  • Buitenschoolse kinderopvang in de oude bibliotheek.

De vroegere bibliotheek in de Schoolstraat werd omgetoverd tot een buitenschoolse kinderopvang voor 21 kinderen. Een eerste waardevolle aanzet naar een kindvriendelijker beleid, met bekomen betoelaging, en tevens een optimale aanwending van leegstaande gemeentelijke gebouwen. BR let ook op de kleintjes ….

·        Rioleringswerken: Olmenlaan,Esdoornlaan,Korte Hondshoekstraat

Op 6 juni 2011 gingen de werken voor aanleg van een nieuw wegdek en een gescheiden stelsel voor rioleringen van start.

Tijdens de werken stelde men vast dat de rioolbuizen in de Korte Hondshoekstraat en de Olmenlaan in zeer slechte staat verkeerden, zodat tot vervanging werd beslist. Een en ander zal weldra voltooid zijn. .

Heraanleg Waversesteenweg:


Op 1 augustus is de aannemer begonnen met de eerste fase van de werken. De bedoeling is dat dit zal klaar zijn tegen half december 2011.
In het ontwerp zijn onder meer voorzien:
- snelheidsremmende maatregelen,
·       maatregelen om wateroverlast te voorkomen in de omgeving van de Cardijnwijk bij hevige waterval,
·       opwaardering van de dorpskern met uitbreiding naar de Krekelsite toe.


Doortocht Bonheiden dorp:

BR was vlug overtuigd door de vele klachten van wandelaars en fietsers dat er dringend iets moest gedaan worden aan de spoorvorming in de dorpskern van Bonheiden.
BR besliste om de bovenlaag van het asfalt te vernieuwen. Met de aannemer werd afgesproken om deze klus te klaren in 2 nachten om minimaal verkeerslast te berokkenen.
BR dankt de aannemer die dit werk in augustus perfekt heeft uitgevoerd.


Asfalteringwerken budget 2010 uitgevoerd in 2011.


·       volledige heraanleg van de Gemeenteheide
·       Cupidolaan
·       Meiboomstraat
·       Witthenhof
·       Oude Booischotsebaan (deel)
·       Martstraat (deel)
·       Elsstraat (deel)
·       Hoogstraat (deel)

CD&V stemt tegen de bouw van de kleuterschool, tegen aanleg rioleringen, tegen asfaltering...

ONVERANTWOORDE AFKEURING VAN HET BUDGET 2012 DOOR CD&V


Op de Gemeenteraad van maart 2011 heeft de CD&V fractie het budget 2011 integraal verworpen, omwille van de door BR voorgestelde verschuiving van de bouw van het KJOC (Kinder – en Jeugdontmoetingscentrum) naar het jaar 2013.

Aan de hand van financiële simulaties, opgesteld door de gemeenteontvanger, was immers gebleken dat door de cumulatie van de zeer aanzienlijke prioritaire investeringen voorzien in het budget 2011 en de meerjarenplanning vanaf 2012 (kleuterschool, KJOC, heraanleg riolering in Dorpskern van RIJMENAM , aanleg riolering en heraanleg wegenis WEYNESBAAN, aanleg parking en binnenplein aan Gemeentehuis, aankoop en restauratie zaal Sint Martinus, aankoop woning Dorp 21, aankoop terrein Gestelhoflei,) in combinatie met de gebruikelijke onderhoudsinvesteringen (aankoop materieel, asfaltering, groenaanleg, investeringen in sport, cultuur en jeugd enz.) de draagkracht van de gemeentelijke financiën op termijn zouden overschrijden.

BR had dan ook voorgesteld om:

  • De kleuterschool op te richten in 2012,omwille van toegekende subsidies voor dat jaar
  • Het KJOC op te richten in 2013
  • Te zorgen voor aanzienlijke nieuwe inkomsten door de realisatie van het woonproject Grote Heide in 2013 (geschatte opbrengst 3.200.000 Euro) en de verkoop van de gronden JOC DIRKSEN aan de Rijmenamseweg in 2014 (geschatte opbrengst 300.000 Euro)

Op die manier konden een aantal belangrijke investeringen gefinancierd worden met eigen middelen, en werd een bovenmatige leninglast vermeden.

CD&V wilde uiterlijk in 2012 pronken met het KJOC, en weigerde hierop het budget goed te keuren. Sindsdien weigert CD&V iedere verdere medewerking bij de voorbereiding van budget en meerjarenplanning, zodat BR gehouden was en is dit zonder ruggespraak op te maken. Met succes…

BR blijft hierbij uitgaan van de absolute  prioriteiten voorzien in het bestuursakkoord, met name het behoud van een gezond financieel evenwicht, de realisatie van de nieuwe kleuterschool, de maximale aanleg van nieuwe collectoren en rioleringen, de bouw van het KJOC, de verdere uitvoering van de plannen inzake beeldkwaliteit in BONHEIDEN en RIJMENAM ,de verwerving van de (erfgoed)zaal Sint Martinus in RIJMENAM en de optimalisatie van de verkeersveiligheid.

De bijkomende investeringsmarge wordt mogelijk gemaakt door de vervroegde realisatie van extra inkomsten (zie hoger), de te voorziene stijging van inkomsten na de crisisjaren, het maximaal gebruik van overschotten om investeringen te betalen en een weloverwogen spreiding van de zwaardere investeringen in de tijd.

Dat daarbij in de meerjarenplanning bepaalde projecten worden verschoven en dat sommige projecten niet meer in de meerjarenplanning worden voorzien (het is een ruwe planning en geen in detail uitgewerkt budget) is helemaal niet abnormaal, zeker niet in het licht van de nieuwe bestuursperiode vanaf 2013.

Het zal immers de nieuwe bestuursploeg zijn die vanaf 2013 haar prioriteiten zal vooropstellen, en onder meer zal bepalen wanneer de 2e fase van de kleuterschool (= restauratie oud Gemeentehuis) zal worden gerealiseerd.

Uitvoering van rioleringsprojecten hangt dan weer af van de opname van de projecten in het subsidieprogramma van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), wat de gemeente herhaaldelijk tot bijsturing van haar meerjarenplanning noopt, in functie van betoelaging.

Het gegoochel met cijfers van CD&V slaat dan ook op niets..

Alleen door het weloverwogen financieel beleid – al 4 bestuursperiodes waargenomen door BR –zullen alle broodnodige investeringen voorzien in het bestuursakkoord kunnen worden uitgevoerd, zij het meer gespreid in tijd en zonder onze inwoners met nieuwe belastingen te bezwaren.

Het door CD&V vooropgestelde scenario zou binnen enkele jaren onafwendbaar tot verhoging van de gemeentelijke belastingen hebben geleid.

CD&V stemde nu ook tegen het budget 2012, en keurt dus ook de bouw van de nieuwe kleuterschool, de voorziene rioleringen in Rijmenam-Dorp, Dorsthoeveweg, Brouwersdreef en Putsesteenweg, de asfalteringen en flitspalen, de restauratie van de pastorij enz. gewoon af.

Dit in tegenstelling tot alle andere oppositiepartijen, die het budget niet afkeurden maar zich allen onthielden.

BR keurde als enige het budget goed, en zorgt er aldus in tegenstelling tot CD&V voor dat de projecten waaraan onze inwoners nood hebben in 2012 en volgende jaren kunnen worden gerealiseerd.


Voor BR

Contactpersoon Eric DUCHESNE
(0498/86.28.20)