donderdag 17 mei 2012

Als enige partij stemt cd&v tegen het woonproject Grote Heide en wil ze de bouw van de nieuwe kleuterschool vertragen!

NOOIT gezien tijdens de gemeenteraad in Bonheiden: CD&V stemt tegen de plannen om oa sociale woningen te bouwen. Als enige partij stemde zij TEGEN de opstart van dit woonproject.
Ook wat de bouw van de nieuwe kleuterschool betreft was zij de enige partij die zich niet achter dit project schaarde.
Zij blijven volharden in de boosheid: alles wat van BR komt vertragen of tegenhouden!

donderdag 10 mei 2012

Kippen kakelen, en ze doen dat goed!


Beste vrienden van NVA , laat kakelen over aan de kippen  en informeer u goed voor je iets in de krant laat verschijnen.

De reden waarom er geen aannemers hebben ingeschreven op het voorstel tot scholenbouw is heel eenvoudig:

- de tijdslimiet voor het indienen van een aanvraag van subsidies was zeer beperkt en de volgende mogelijkheid daartoe zal wellicht enkele jaren op zich laten wachten wegens de
  precaire financiële toestand van het moment. Gevolg: veel subsidie - aanvragen tegelijk.

- de daarbij gekozen procedure is in Nederland de gewone, maar wordt in België niet of amper gebruikt omdat ze veel meer rekenwerk vergt van de aannemer.

 - door de grote hoeveelheid aanvragen op korte tijd was voor de aannemers Bonheiden zeker niet prioritair om in te schrijven.

Noteer daarbij dat het wel de oppositie is die het amendement heeft goedgekeurd, en niet het bestuur!  (Lees BR ).

 Het is duidelijk dat onze vrienden van cd&v. alles in het werk zullen stellen om ieder project uit te stellen te vertragen.

Ga toch maar eens na wat er werd verwezenlijkt sinds cd&v in "oppositie" is.

 Wees dus gerust, de school zal zeker in functie zijn op 1 september 2014. Niet alles wat in de krant staat is correct. Meer nog, het is de bedoeling van BR om een jaar vroeger klaar
te zijn: in september 2013, als tenminste cd&v niet alle mogelijkheden zal uitputten om de bouw te vertragen.

De boodschap die ik wil meegeven is deze: zich eerst zeer goed informeren. Er komt trouwens nog een vervolg op het amendement van Groen.

            Kijk er maar naar uit!

En nu even serieus....


Een bestuur “in lopende zaken”?  Inderdaad, de zaken lopen …! Oordeel zelf

·       de nieuwe kleuterschool:

BR is er enerzijds in geslaagd om voor 2012 toezegging van subsidiering  voor de nieuwe kleuterschool te verkrijgen. De stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd, het aanbestedingsdossier werd goedgekeurd. In 2012 beginnen wij te bouwen om en rond het oude Gemeentehuis.  Mooi toch voor onze allerkleinsten…!

·       de parking aan het Blikveld.

Niettegenstaande subtiele pogingen tot vertraging is BR er in geslaagd de uitvoering van dit project van start te laten gaan. Vanaf 2012 behoren de stofwolken voor de CARDIJNWIJK tot het verleden, en kunnen de bezoekers van Gemeentehuis, Bibliotheek en Blikveld genieten van een mooi groen omkaderde parking.

·       de jeugdbibliotheek in Rijmenam:

Het jonge volkje in RIJMENAM vroeg om een volwaardige jeugdbibliotheek. Alleen BR had er oor naar, en heeft dan ook geijverd en gezorgd voor een jeugdig ogende stek midden RIJMENAM-DORP.

·        de aankoop van de Sint Martinuszaal in Rijmenam.

De overeenkomst voor aankoop van de aandelen van de BVBA SINT MARTINUS werd goedgekeurd. Onder impuls van BR blijft dit erfgoedpareltje voor RIJMENAM behouden, en wordt een waardevol onderdak voor onze verenigingen gevrijwaard.
.
  • Buitenschoolse kinderopvang in de oude bibliotheek.

De vroegere bibliotheek in de Schoolstraat werd omgetoverd tot een buitenschoolse kinderopvang voor 21 kinderen. Een eerste waardevolle aanzet naar een kindvriendelijker beleid, met bekomen betoelaging, en tevens een optimale aanwending van leegstaande gemeentelijke gebouwen. BR let ook op de kleintjes ….

·        Rioleringswerken: Olmenlaan,Esdoornlaan,Korte Hondshoekstraat

Op 6 juni 2011 gingen de werken voor aanleg van een nieuw wegdek en een gescheiden stelsel voor rioleringen van start.

Tijdens de werken stelde men vast dat de rioolbuizen in de Korte Hondshoekstraat en de Olmenlaan in zeer slechte staat verkeerden, zodat tot vervanging werd beslist. Een en ander zal weldra voltooid zijn. .

Heraanleg Waversesteenweg:


Op 1 augustus is de aannemer begonnen met de eerste fase van de werken. De bedoeling is dat dit zal klaar zijn tegen half december 2011.
In het ontwerp zijn onder meer voorzien:
- snelheidsremmende maatregelen,
·       maatregelen om wateroverlast te voorkomen in de omgeving van de Cardijnwijk bij hevige waterval,
·       opwaardering van de dorpskern met uitbreiding naar de Krekelsite toe.


Doortocht Bonheiden dorp:

BR was vlug overtuigd door de vele klachten van wandelaars en fietsers dat er dringend iets moest gedaan worden aan de spoorvorming in de dorpskern van Bonheiden.
BR besliste om de bovenlaag van het asfalt te vernieuwen. Met de aannemer werd afgesproken om deze klus te klaren in 2 nachten om minimaal verkeerslast te berokkenen.
BR dankt de aannemer die dit werk in augustus perfekt heeft uitgevoerd.


Asfalteringwerken budget 2010 uitgevoerd in 2011.


·       volledige heraanleg van de Gemeenteheide
·       Cupidolaan
·       Meiboomstraat
·       Witthenhof
·       Oude Booischotsebaan (deel)
·       Martstraat (deel)
·       Elsstraat (deel)
·       Hoogstraat (deel)

CD&V stemt tegen de bouw van de kleuterschool, tegen aanleg rioleringen, tegen asfaltering...

ONVERANTWOORDE AFKEURING VAN HET BUDGET 2012 DOOR CD&V


Op de Gemeenteraad van maart 2011 heeft de CD&V fractie het budget 2011 integraal verworpen, omwille van de door BR voorgestelde verschuiving van de bouw van het KJOC (Kinder – en Jeugdontmoetingscentrum) naar het jaar 2013.

Aan de hand van financiële simulaties, opgesteld door de gemeenteontvanger, was immers gebleken dat door de cumulatie van de zeer aanzienlijke prioritaire investeringen voorzien in het budget 2011 en de meerjarenplanning vanaf 2012 (kleuterschool, KJOC, heraanleg riolering in Dorpskern van RIJMENAM , aanleg riolering en heraanleg wegenis WEYNESBAAN, aanleg parking en binnenplein aan Gemeentehuis, aankoop en restauratie zaal Sint Martinus, aankoop woning Dorp 21, aankoop terrein Gestelhoflei,) in combinatie met de gebruikelijke onderhoudsinvesteringen (aankoop materieel, asfaltering, groenaanleg, investeringen in sport, cultuur en jeugd enz.) de draagkracht van de gemeentelijke financiën op termijn zouden overschrijden.

BR had dan ook voorgesteld om:

  • De kleuterschool op te richten in 2012,omwille van toegekende subsidies voor dat jaar
  • Het KJOC op te richten in 2013
  • Te zorgen voor aanzienlijke nieuwe inkomsten door de realisatie van het woonproject Grote Heide in 2013 (geschatte opbrengst 3.200.000 Euro) en de verkoop van de gronden JOC DIRKSEN aan de Rijmenamseweg in 2014 (geschatte opbrengst 300.000 Euro)

Op die manier konden een aantal belangrijke investeringen gefinancierd worden met eigen middelen, en werd een bovenmatige leninglast vermeden.

CD&V wilde uiterlijk in 2012 pronken met het KJOC, en weigerde hierop het budget goed te keuren. Sindsdien weigert CD&V iedere verdere medewerking bij de voorbereiding van budget en meerjarenplanning, zodat BR gehouden was en is dit zonder ruggespraak op te maken. Met succes…

BR blijft hierbij uitgaan van de absolute  prioriteiten voorzien in het bestuursakkoord, met name het behoud van een gezond financieel evenwicht, de realisatie van de nieuwe kleuterschool, de maximale aanleg van nieuwe collectoren en rioleringen, de bouw van het KJOC, de verdere uitvoering van de plannen inzake beeldkwaliteit in BONHEIDEN en RIJMENAM ,de verwerving van de (erfgoed)zaal Sint Martinus in RIJMENAM en de optimalisatie van de verkeersveiligheid.

De bijkomende investeringsmarge wordt mogelijk gemaakt door de vervroegde realisatie van extra inkomsten (zie hoger), de te voorziene stijging van inkomsten na de crisisjaren, het maximaal gebruik van overschotten om investeringen te betalen en een weloverwogen spreiding van de zwaardere investeringen in de tijd.

Dat daarbij in de meerjarenplanning bepaalde projecten worden verschoven en dat sommige projecten niet meer in de meerjarenplanning worden voorzien (het is een ruwe planning en geen in detail uitgewerkt budget) is helemaal niet abnormaal, zeker niet in het licht van de nieuwe bestuursperiode vanaf 2013.

Het zal immers de nieuwe bestuursploeg zijn die vanaf 2013 haar prioriteiten zal vooropstellen, en onder meer zal bepalen wanneer de 2e fase van de kleuterschool (= restauratie oud Gemeentehuis) zal worden gerealiseerd.

Uitvoering van rioleringsprojecten hangt dan weer af van de opname van de projecten in het subsidieprogramma van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), wat de gemeente herhaaldelijk tot bijsturing van haar meerjarenplanning noopt, in functie van betoelaging.

Het gegoochel met cijfers van CD&V slaat dan ook op niets..

Alleen door het weloverwogen financieel beleid – al 4 bestuursperiodes waargenomen door BR –zullen alle broodnodige investeringen voorzien in het bestuursakkoord kunnen worden uitgevoerd, zij het meer gespreid in tijd en zonder onze inwoners met nieuwe belastingen te bezwaren.

Het door CD&V vooropgestelde scenario zou binnen enkele jaren onafwendbaar tot verhoging van de gemeentelijke belastingen hebben geleid.

CD&V stemde nu ook tegen het budget 2012, en keurt dus ook de bouw van de nieuwe kleuterschool, de voorziene rioleringen in Rijmenam-Dorp, Dorsthoeveweg, Brouwersdreef en Putsesteenweg, de asfalteringen en flitspalen, de restauratie van de pastorij enz. gewoon af.

Dit in tegenstelling tot alle andere oppositiepartijen, die het budget niet afkeurden maar zich allen onthielden.

BR keurde als enige het budget goed, en zorgt er aldus in tegenstelling tot CD&V voor dat de projecten waaraan onze inwoners nood hebben in 2012 en volgende jaren kunnen worden gerealiseerd.


Voor BR

Contactpersoon Eric DUCHESNE
(0498/86.28.20)