woensdag 3 oktober 2012

Uw leefomgeving is immers onze voornaamste bekommernis. Stem daarom op 14 oktober op uw enige gemeentelijke partner BR (LIJST 8), en schenk ons daarbij uw vertrouwen.


Beste lezer,

Mogen Rudiger en ik nog heel even uw aandacht vragen voor een item dat U ongetwijfeld heel nauw aan het hart ligt?
Als inwoner van de PUTSESTEENWEG en belendende straten wordt U al jaren geconfronteerd met steeds maar toenemende verkeersdrukte. Het lijdt geen twijfel dat de aanleg van de ontsluitingsweg R6 – openstelling voorzien in 2014 – voor een zeer aanzienlijke ontlasting zal zorgen van het verkeer in uw buurt.

De aanleg van de R6 is dus zeker een must, en als beleidspartij staat BR, de partij waartoe wij allebei behoren, dan ook voluit achter de spoedige aanleg ervan.

Maar, driewerf helaas, er is een MAAR….! Een ontsluitingsweg zoals de R6 mag dan al een oplossing
bieden voor een mobiliteitsprobleem, maar kan op heel wat andere manieren de leefwereld van de omwonenden erg negatief beïnvloeden.

Om enkele gevaren te benoemen: zware geluidshinder, stofhinder en potentiële wateroverlast…!

Net daarom volgen wij dit dossier op de voet. Weliswaar met opbouwende ingesteldheid, maar niet minder met kritische blik.

Als woordvoerder van het actiecomité R6 waakt Rudiger er over dat niet alleen de weg, maar ook en vooral de opgelegde milderende maatregelen worden uitgevoerd. Geluidsschermen waar nodig ter bescherming van woningen, groenaanleg en bebossing als buffer tegen fijn stof en een onderbouwde aanleg van afvoerkanalen voor regenwater. Al deze maatregelen zijn even noodzakelijk als de wegenis zelf.

Rudiger en ikzelf zullen, samen met de andere BR –mandatarissen, geen inspanning onverlet laten om uw leefomgeving te behoeden voor al deze en andere vormen van abnormale hinder.

Uw leefomgeving is immers onze voornaamste bekommernis. Stem daarom op 14 oktober op uw enige gemeentelijke partner BR (LIJST 8), en schenk ons daarbij uw vertrouwen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.