maandag 23 november 2015

VERKOOP VAN BOUWGROND .....POLITIEKE SPELLETJES ??

Waarom liegt het bestuur van Bonheiden? De burgemeester zegt op Twitter dat de oppositie de verkoop heeft goedgekeurd. Maar hij vergeet wel te zeggen dat de prijs nog moet goedgekeurd worden. Dat moet nog op de ocmw raad komen, waarschijnlijk volgende maandag. We zien wel in de meerjarenplanning dzat de verkoop 1.300.000€ zal zijn daar waar de registratie van Mechelen de Campus op 2.060.000€ heeft geschat. Dis ocmw gaat verkopen voor 700.000€ onder de prijs. Daar zal BR nooit mee akkoord gaan!


Patrimonium – Aanbod met voorwaarden voor de verkoop van het complex Olmenlaan aan de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswoningen Duffel- ter goedkeuring 2
De raad:
Gelet op de toelichting m.b.t. de mogelijkheden die er zijn om door de sociale huisvestingsmaatschappij sociale huurwoningen te laten realiseren op het complex Olmenlaan, door Kristina Verhoye, directeur Volkswoningen Duffel, op 26 november 2013

  • Gelet op het schattingsverslag van het complex Olmenlaan opgemaakt door het Registratiekantoor van Mechelen op 8 maart 2015; 
  • Gelet op voorbereidende overleg op 20 april 2015, tussen voorzitter, secretaris, dienst ruimtelijke ordening van de gemeente en Volkswoningen Duffel;
  • Gelet op de bespreking met Kristina Verhoye op de raad van 7 mei 2015 van de verdere aanpak van de voorbereiding van de verkoop van het complex Olmenlaan aan de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswoningen van Duffel met o.a. de consequenties voor de huidige bewoners.
  • Gelet op de informatie gegeven op de raad van 7 mei 2015 door de voorzitter m.b.t. de mogelijkheden en plannen tot realisatie van het sociaal objectief huurwoningen in de gemeente.
  • Overwegende dat een lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen in Bonheiden in de maak is voor de specifieke doelgroep ouderen;
  • Gelet op het voorstel van stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de site Olmenlaan, opgemaakt door de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente;
  • Gelet op het besluit van het schepencollege van 19 augustus 2015 inzake de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de site Olmenlaan;
besluit met eenparigheid van stemmen:
Art. 1: het complex Olmenlaan aan Volkswoningen Duffel te koop aan te bieden met de stedenbouwkundige randvoorwaarden zoals vastgelegd in het besluit van het schepencollege van 19 augustus 2015.
Art. 2: Als bijkomende voorwaarde vast te leggen dat 41 appartementen worden gebouwd.
Art. 3. Als bijkomende voorwaarde te bepalen dat minimaal 1 parkeerplaats per appartement wordt voorzien.
Art. 3: Te bepalen dat voor de te bouwen woningen volgende normen worden vastgelegd:
- Bouw van 33 appartementen voor ouderen met één slaapkamer. Deze appartementen moeten rolstoeltoegankelijk zijn.
- Van de 33 appartementen voor ouderen worden er 4 voorzien voor gehandicapten/rolstoelgebruikers.
- Bouw van 8 appartementen voor één-ouder gezinnen met twee of maximaal drie slaapkamers.
donderdag 11 juni 2015

Bonheidense oppositie pikt dictatoriaal optreden van bestuur niet!

BR wenst hun bezorgdheid uit te drukken over de wijze waarop het gemeentebestuur van Bonheiden omgaat met haar inwoners.

Iedere democratische stem die tegen de lijn van het College van Burgemeester en Schepenen ingaat, tracht men in de kiem te smoren. De oppositie is van deze coalitie al een en ander gewoon, maar wat ze de laatste tijd vaststelt is ongezien en buiten elke proportie. Protest van inwoners dat gebaseerd is op objectieve feiten en argumenten ten opzichte van een gevaarlijke en immobiele verkeerssituatie, tracht dit bestuur in de kiem te smoren. Voor protestborden die in de tuin staan en geen enkele belemmering vormen voor het verkeer wordt een stedenbouwkundige vergunning geëist. Er wordt zelfs met gasboetes gedreigd.

In het straatbeeld zien we nochtans heel wat borden en plakkaten opduiken, zelfs partijpubliciteit buiten verkiezingsperiode. Van een voorbeeldfunctie gesproken!

De oppositie roept het bestuur op om zich te concentreren op de echte problemen en uitdagingen waarmee onze gemeente wordt geconfronteerd, in plaats van haar eigen inwoners te intimideren en monddood te maken.

Het bewust manipuleren van cijfers, voorhouden van op dat moment niet bestaande veiligheidsverslagen voedt verder de perceptie dat het algemeen belang niet meer voorop wordt gesteld.

De oppositie vraagt dat het gemeentebestuur toegeeft dat de proefopstelling die men zo had aangekondigd in de Oude Kasteellaan niet werkt. De gecreëerde verkeerssituatie brengt immers de veiligheid aan voetbal- en tennisterreinen met al hun jeugdspelers in het gedrang en verstoort de mobiliteit van vele inwoners in Bonheiden.

donderdag 22 januari 2015

Nogmaals busje komt zo!

Nogmaals busje komt zo!

Midden 2012 had het toenmalige bestuur eindelijk van De Lijn gedaan gekregen dat er een bushalte zou komen aan de Muizensteenweg, tegenover de Schoolstraat. Voor onze senioren, die daar dagelijks gebruik van konden maken meer dan welkom. Lang bleef die hoop niet leven, want
eerst werd de lijn Mechelen-Muizen afgeschaft en daarna verdween ook de verbinding van Imeldalaan via Weynesbaan richting Putte.
Het huidige bestuur maakte zich sterk dat probleem te zullen oplossen en beloofde, na herhaalde onderhandelingen met De Lijn, dat beide verbindingen opnieuw zouden worden ingelegd.
Maand na maand vroegen wij naar de stand van zaken, maar de burgemeester herhaalt steevast het refrein dat hij wacht op antwoord van De Lijn.
Wel stellen we vast dat het bushokje van de Muizensesteenweg werd weggehaald en opnieuw geplaatst op de Mechelsesteenweg hoek P. Benoitlaan. Als verandering kan dat tellen, zo blijven we wel bezig!

Wisten jullie dat:

• de beloofde bussen van De Lijn (Muizen -> Olm-> Imeldaziekenhuis + Weynesbaan -> Putte) nog steeds onderweg zijn ... het bushokje aan de Muizensteenweg/Schoolstraat ondertussen al wel is verdwenen.
• de intenties én de creatie van de beloofde skatemogelijkheid in het Kastanjebos tot op vandaag de vormen van een échte "ramp" beginnen te krijgen, maar wij nog steeds aandringen op een dringende en degelijke uitvoering.


• onze partij ook steeds zal ijveren voor de optimalisatie van alle andere sportaccommodaties ; een resultaat hiervan is het derde voetbalveld op VC Rijmenam, waar onze partij de bal op de nieuwe stip kon leggen en dit vooral dank zij ex-schepen van sport Luc De Weerdt.
• er in het centrum van Bonheiden een kunstige fietsstalling werd geconstrueerd, die nog maar eens parkeerplaatsen in nam en door overvloedig gebruik dringend aan uitbreiding toe is...


• er van de geluidsschermen langs de R6, alleen de bewoners nog "wakker" liggen ...
• dat dank zij onze tussenkomst op de gemeenteraad er - op het laatste moment - een veiligere oversteek voor de fietsers werd gerealiseerd op het kruispunt van R6 en Putsesteenweg
• er in 2013 en in 2014 geen enkele meter riolering is aangelegd? Wat met de vooropgestelde europese normen?
• het bestuur besloten heeft het driehoekig pleintje in het centrum van Rijmenam, tussen Korte en Lange Dreef en momenteel dient als parking, in de toekomst te verkopen? Wat met de MIDDENSTAND van RIJMENAM?
• het nieuwe bestuur de intentie heeft om de zaal St. Martinus terug te verkopen in plaats van deze, mits een jaarlijkse investering, te renoveren zodanig dat er voor de plaatselijke verenigingen toch een noodzakelijke zaal ter beschikking komt voor hun activiteiten?


• zoals beloofd door het bestuur, er een aangelegd terras bouwverlof van 2014? Als tussenoplossing moesten de voorbehouden parkings van de mindervalieden hiervoor plaats maken. Wij kijken uit naar 2015!!
• rioleringswerken aan de “Brouwersdreef en Dorsthoeveweg” nog niet gestart zijn alhoewel dit dossier volledig klaar was voor uitvoering bij de beëindiging van de vorige legislatuur en de nodige kredieten voorzien waren.
• het dossier voor de vervanging van losliggende betonplaten op de Rijmenamseweg en Weynesbaan, dat bovendien klaar was voor uitvoering (aannemer zelfs gekend, eind 2012) naar de onderste schuif is verhuisd.
Met de klachten van geluidsoverlast van de omwonenden wordt geen rekening gehouden en de betonplaten zullen dus de eerst volgende 5 jaar ook niet vervangen worden.

De kleuterschool is er niet zomaar gekomen! Ga niet lopen met andermans pluimen!

Iedereen, de meerderheid en oppositie, is het erover eens dat de nieuwe kleuterschool het pronkstuk is van onze gemeente. Wat de BR echter stoort is dat de huidige schepen van onderwijs nogal onbeschaamd de pluimen van deze realisatie op haar eigen hoed steekt alsof dit project zonder meer de verdienste zou zijn van het huidige bestuur. Hier past een rechtzetting en we laten de feiten
spreken.
• De BR staat aan de wieg van dit project en heeft in haar beleid hieraan zelfs prioriteit gegeven boven het jeugdcentrum. En dat om twee redenen: budgettaire voorzichtigheid enerzijds, maar ook omdat met de kleuterschool niet mocht getalmd worden met het oog op adequate subsidiëring.
• De aanvraag van subsidiëring werd reeds in 2007 gedaan bij het ovsg (onderwijssecretariaat van de steden en gemeenten) onder het dossiernummer 0.1.9907.1 van AGIOn. De toenmalige schepen van onderwijs Frans Uyterhoeven BR, kreeg opdracht alle informatie te verzamelen en na te gaan welke formaliteiten moesten worden vervuld. Ingewijden weten dat dit een hele klus is.


• Op 4/9/2009 werd het gemeentebestuur ervan op de hoogte gebracht dat we in 2011-2012 zouden in aanmerking komen voor subsidies. • Intussen was door Raf De Saeger een raming gedaan van de kostprijs van de nieuwe campus. Op 28/4/2009 kreeg het bestuur daarvan het resultaat. (Het project werd geschat op €3.800.000 waarvan AGIOn €2.437.103 zou subsidiëren) Zo wisten we ongeveer waar we voor stonden.
• De aanvraag gebeurde en Bonheiden kreeg de toelating om de complexe machinerie op gang te brengen.
• Er werd een wedstrijd voor architecten georganiseerd om een nieuwe school te bouwen. Daarbij moest worden voldaan aan een aantal specifieke voorwaarden waaronder het aantal klassen, rekening houdend met de mogelijke groei van het aantal leerlingen. De lokalen moesten ook voldoen aan de huidige pedagogische vereisten. Onder de leiding van de Vlaamse Bouwmeester selecteerde de opdrachtgever 4 architectenbureaus, waaruit tenslotte DOC Architecten uit Nederland werd gekozen
om het project te realiseren.
• Voor de locatie moest intussen nog het huis nummer 21 worden aangekocht door de gemeente. De aankoop werd op 14/9/2012 goedgekeurd.
• Op 6/7/2011 werd officieel de opdracht geven aan DOC Architecten. Door de technische dienst werd een planning opgesteld voor het aanschrijven van aannemers met de uitnodiging tot deelname aan de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Er rezen echter problemen om kandidaat-aannemers te vinden. Ook dat moest opgelost worden. En niet te vergeten: heel dit verhaal speelde zich af tijdens de vorige legislatuur. Dit alles vergde vier jaar intensief werk vooraleer de eerste steen werd gelegd. Eer dus wie eer toekomt, de BR is fier op deze realisatie en hoopt dat velen van het resultaat zullen genieten.

Losliggende betonplaten.

Losliggende betonplaten veroorzaken veel gedaver en trillingen in de omliggende huizen. Vooral ’s morgens tijdens de ochtenddrukte hebben de bewoners van de Rijmenamse steenweg (tussen G.Gezellelaan en Eisenhowerlaan) en van de Weynesbaan (tussen het kruispunt ende Zwarte
Waterbeek) daar last van. Al geruime tijd klagen ze erover dat hun nachtrust daaronder lijdt.
BR heeft daarom in 2012 een dossier opgesteld en een budget voorzien om dit probleem op te lossen. Bij het einde van de vorige legislatuur was dit dossier klaar en was er een aannemer aangesteld. Deze liet het bestuur echter weten dat hij afzag van de opdracht. BR heeft er herhaaldelijk op aangedrongen dit dossier af te handelen, maar we stellen vast dat het huidige bestuur hier geen gevolg aan geeft. De nieuwe prioriteit schijnt te liggen bij feesten, recepties, nieuwjaarsdrink en vuurwerk!

In Bonheiden worden veiligheid, mobiliteit en ecologie in zeer kleine lettertjes geschreven!

Op 24 juli 2014 ging in de omgeving Oude Kasteellaan, een nieuwe verkeerssituatie in voege.
Al de wagens komende vanuit de achtergelegen straten (Harent en omgeving) moeten daardoor nu verplicht via de Eisenhowerlaan rijden, waar zich voetbal- en tennisterreinen bevinden.
Deze straat is aan de beide uiteinden amper 4 meter breed, en totaal ongeschikt voor de stroom wagens die ze nu bijkomend te verwerken krijgt.
Fietsers en voetgangers, die richting Oude Kasteellaan willen, moeten er twee stromen van wagens in de omgekeerde richting verplicht kruisen. Aan het kruispunt van de Eisenhowerlaan en de Rijmenamseweg is het bovendien zeer moeilijk en gevaarlijk invoegen of oversteken.
Wat als er iets gebeurt in de Eisenhowerlaan of aan de Rijmenamseweg?
Men verzadigt hiermee de al overvolle as centrum/Rijmenamseweg, waar op 5 januari bovendien de kleuterschool Gekko openging, nog extra.
Waarom houdt het bestuur zo angstvallig vast aan deze verkeerssituatie en de onveilige knip, zelfs door het presenteren van zeer dubieuze cijfers en voorhouden van op dat ogenblik niet bestaande technische rapporten, ook als blijkt dat de nieuwe regeling een absolute flop is? Uit een door de gemeente uitgevoerde enquête blijkt bovendien is over de verkeerssituatie.
Waarom wou men niet wachten om op basis van reële elementen eventueel te kunnen bijsturen?


En wat met de financiële toestand van onze gemeente?In het verleden hebben de vorige besturen steeds de schuldenlast van de gemeente binnen de perken willen houden. En dat is nog aardig gelukt ook!!!
Bonheiden-Rijmenam was één van de beste leerlingen van de klas op financieel vlak.
Volgens de meerjarenplanning echter wil het huidige bestuur dermate veel gaan uitgeven en dus ook bijkomend gaan lenen, dat de schuldenlast van onze gemeente zal stijgen van ongeveer € 4,9 miljoen naar ongeveer 12 miljoen euro. Een stijging van € 7,1 miljoen!!! De totale jaarlijkse leningslasten zullen hierbij stijgen van €770 764 naar € 1 302 493 per jaar (bijna een verdubbeling).
Dit in contrast met de begroting van het OCMW die een extra reserve creëert van 2 miljoen euro, o.a. door de verkoop van de woningen aan de Olmenlaan. Geld dat vandaag echter lenen aan een intrestvoet van 4 à 5 %. Misschien kan die 2 miljoen euro van het OCMW gewoon terugvloeien
naar de gemeente waardoor deze minder zal moeten lenen, en dus beduidend minder intresten zal moeten betalen (het gaat hier snel over € 100 000 per jaar). Helaas, het huidige bestuur vindt dat niet nodig!!!
Dit is onaanvaardbaar in een periode van financiële onzekerheid en zal het volgende bestuur opzadelen met een financiële kater met alle gevolgen van dien. Tijd dus om het één en het ander te herzien of volhardt het huidige bestuur in deze boosheid? Hierbij een warme oproep aan het huidige bestuur: “Neem jullie verantwoordelijkheid”.

Bonheiden een paradijs voor toeristen die een parkeerplaats zoeken.

In de agglomeratie Bonheiden is er geen gevaar dat bezoekers verdwalen in de complexe urbane infrastructuur. Waar men ook gaat of staat, overal komt men wel een wegwijzer tegen die u zegt hoeveel minuten je nog verwijderd bent van het centrum. Een prachtig initiatief voor de massa
externe marktbezoekers!
Voor de eigen inwoners is dat echter overbodig - of moeten we veronderstellen dat Bonheiden het noorden is kwijtgeraakt?

Inzake esthetiek is het bedenkelijk en het informatief nut blijft erg beperkt.
Zijn we niet bezig met een soort aankondigingspolitiek waarin het middel belangrijker is dan de inhoud?

zondag 18 januari 2015

DE HELE PLOEG VAN BR WENST U EEN SPETTEREND 2015 !

Beste mensen,

Een jaarwisseling is altijd wat dubbel: men kijkt achteruit en vooruit tegelijk.
Fier of ontgoocheld over het voorbije, hoopvol voor wat komt. Zo is het leven zelf.
Voor 2014 waren de verwachtingen groot: een veranderde politiek zou immers alles beter maken.
Tijd voor een bilan: wat is er zoal veranderd?

• met Nieuwjaar kre(ij)gen we vuurwerk - daar kan men niet naast kijken.
• waar men ook niet naast kan kijken is de bewegwijzering van ons dorp. Geen enkele parking blijft verborgen.• waar men blijkbaar wel naast kijkt is de parking aan de sporthal die amper gebruikt wordt en wel eens overbodig zou kunnen zijn.
• en dan is er ook de woensdagmarkt (die door de lokale handelaars wat scheef wordt bekeken).
• wat wel in het oog springt is de kleuterschool, het pronkstuk van 2014, het zal wel 2015 worden (maar is men nog niet vergeten dat het dossier en de realisatie hiervan helemaal op rekening van BR moet worden geschreven).
• en waar we vooral niet naast kunnen kijken is de culturele achteruitgang (dalend aantal abonnementen en cursisten).

Niet alle verandering is dus verbetering!

Maar laten we vooruitkijken, hoop doet immers leven. En dan verwachten we realisaties, eerder dan dagelijks facebook-reclame.

• wanneer komt nu eindelijk het fameuze Kjoc dat tijdens vorige legislatuur zo belangrijk was dat het de goede samenwerking van de toenmalige coalitie deed springen?
• waarom moest het 2 jaar duren voor men wilde inzien dat een vestiging van het OCMW- dienstencentrum in het Kranske onmogelijk is?

Op iedere OCMW-vergadering heeft de BR die mogelijkheid om het Dienstencentrum onder te brengen in vraag gesteld. Maar liever tijd verliezen dan luisteren naar BR. (Nu blijkt uiteindelijk toch dat het NEEN is).

• dus moet er een andere lokatie worden gezocht. De BR doet hierbij een voorstel: gebruik daarvoor het JOC!
- heeft ruime mogelijkheden
- is centraal gelegen
- een hogere bezettingsgraad van het gebouw zou de efficiëntie ten goede komen. (of is ieder voorstel van BR op voorhand gebuisd?)

Maar er is ook goed nieuws: de jaarlijkse BBQ van BR was weer een groot succes. De Ludwinazaal aan de Putsesteenweg heeft van 's middags tot 20u vol gezeten met sympathisanten. We zijn geëindigd met een dansfeest. Voor herhaling vatbaar dus.

Op deze positieve noot eindigen we en heel de groep van BR wenst u en uw familie een gezegend en gelukkig 2015!