woensdag 18 december 2013

BR maakt brandhout van meerjarenplanning huidig bestuur.

Aan alle persmensen die wensen aanwezig te zijn as woensdag op gemeenteraad te Bonheiden raden we aan, u te voorzien van voldoende mogelijkheid tot eten en drinken (mogelijk ook slaapzak kan intressant zijn)
Graag zien we de pers massaal aanwezig.

BR maakt brandhout van meerjarenplanning huidig bestuur.
Dit bestuur leidt Bonheiden Rijmenam naar het Faillissement en hogere gemeentebelastingen en daar bovenop is dit bestuur a-sociaal !!!!

Ogenschijnlijk wil het huidige bestuur de Bonheidse en Rijmenamse bevolking nog niet choqueren met een verhoging van de gemeentbelasting en opcentiemen voor de verkiezing van volgend jaar. Wel komt het met een nieuwe gecamoufleerde belasting die erg asociaal is nl een inning van 54 euro per aansluitpunt tvv Ivarem, dewelke geen rekening houdt met eenoudergezinnen, ouderen of alleenstaanden. De zwaksten zullen hierdoor het hardst worden getroffen. Beseft dit bestuur niet dat voor sommige mensen 54 euro veel geld is.


BR heeft al meerdere keren het huidige bestuur gewezen op het feit dat het huidige bestuur niet elk feestje dient op te luisteren en de bar uit te baten maar zich beter zou bezighouden met een ordentelijk bestuur. De reden waarom wordt nu voor de eerste keer extreem duidelijk !!!!!!

As woensdagavond zullen dan ook alle BR verkozenen behoorlijk weerwerk bieden en zowel het meerjarenplan als de begroting  voor 2014 verwerpen.

Waarom zal u zeggen ?

BR zal dan ook talloze constructieve interventies dienen te doen,  willen we als gemeente niet afstevenen op een faillisement.
Hieronder  een bloemlezing van blunders die het huidige bestuur wil gaan verwezelijken.  Deze lijst is niet volledig maar geeft wel de belangrijkste zaken weer.

1)      Allereerst wil men gaan snoeien in het aanbod in openbaar vervoer voor onze senioren. Vanaf 2015 zullen onze gepensioneerden (60+) niet meer gratis kunnen gebruik maken van deze broodnodige service.
Anderzijds schrapt men lijnen en dient de bevolking gebruik te maken van de Belbus wat de wachttijden doet oplopen want uit ervaring weten we dat deze niet altijd beschikbaar is. Dit terwijl onze gemeente de hoogste gemiddelde leeftijd heeft in onze regio. Hebben alle 60 + geen recht meer op een ordentelijke mobiliteit.

2)      Als het gaat om investeringen zien we dat het huidige bestuur dermate veel wil gaan lenen dat onze schuldenlast  bijna zal verdubbelen op 5 jaar tijd van 6.629.510naar 12.306.023. De rentelasten zullen hierdoor oplopen van 234.915 euro tot meer dan 503.478 euro eind 2019. De periodieke leningslasten zullen oplopen van 770.764tot meer dan 1.300.000. Dit bestuur zal tijdens hun legislatuur voor meer dan 11,000,000 euro nieuwe leningen aangaan, dit is onaanvaardbaar in onzekere tijden zoals nu. Daardoor zal onze gemeente op het einde van deze legislatuur door dit bestuur in zulke slechte financiele staat zijn dat het volgende bestuur geen enkele ruimte meer zal hebben om te investeren met eigen middelen. Hiermee wordt de jarenlange gezonde financiele situatie van onze gemeente teniet gedaan, en zullen alle inwonerers dit gat in de begroting dienen in te vullen.  BR verwacht dat daarom dit bestuur de belastingen zullen verhogen tijdens deze legislatuur. Terwijl BR  24 jaar de belastingen op hetzelfde peil heeft kunnen houden en een financieel gezonde gemeente heeft over gedragen aan huidig bestuur.

3)      In tegenstelling van wat elke regering en gemeentebestuur rondom ons op dit ogenblik doen, nl met minder mensen meer doen, gaat dit bestuur de komende tijd 6 mensen bijkomend aanwerven. Terwijl deze aanwervingen niet noodzakelijk zijn en dit makkelijk kan worden opgelost, indien door het huidige bestuur zou beslist worden om de krachten te bundelen. 

4)      Dit bestuur roept dat men de adviesraden wil opwaarderen terwijl in realiteit men te laat deze adviesraden informeert waardoor de adviezen niet op tijd kunnen teruggekoppeld worden,en daardoor zelfs de adviezen niet eens bekijkt. Het beste voorbeeld was terwijl de adviesraden de vragen ontvingen en deze ernstig bestudeerden was het huidige bestuur reeds bezig met hun meerjarenplanning te gaan voorleggen aan de inwoners. Hoe kan men dan deze adviezen hebben verwerkt ????

5)      Geldverspilling is troef bij dit bestuur ipv gebruik te maken van de commissie ICT die al Jaren heeft gezorgd dat onze gemeente een zeer degelijk ICT platform had om mee te werken verkiest  het huidige bestuur deze experten buitenspel te zetten en geld te gaan uitgeven zonder een kosten/baten analyse te maken voor de plannen die ze wensen te implementeren. Anderzijds gaat men gigantische bedragen uitgeven om meerdere websites te actualiseren ipv van 1 ordentelijke gemeentelijke website te maken waar nu een kat haar jongen niet meer in vindt. Heeft dit bestuur nog geen weet dat er technologische voorruitgang is  ??

6)      Subsidies die onze inwoners konden krijgen via het gemeentelijk bestuur worden geschapt (punt 42, 43, 44 gemeenteraad) het is onbegrijpelijk dat men zelfs geen subsidies meer zal kunnen verkrijgen in onze gemeente voor warmtepompenZelfs voor ons als oppositiepartij is het onbegrijpelijk dat Groen die deel uitmaakt van dit bestuur dit heeft geaccepteerd.

7)      Dit bestuur zegt dat men een zo getrouw mogelijk budget en meerjarenplanning wil neerleggen wat dan wel raar is dat men geen enkele kost,exploitatie of investering gaat indexeren wel doet men dit voor bepaalde inkomsten. Is dit de bevolking niet iets voorliegen ? of wil men het rooskleuriger voorstellen dan de realiteit ? vb OCMW

8)      KJOC is blijkbaar zeer duur geworden de voorziene investeringen (3,000.000 euro) zijn ontoereikend alsook de  voorziene exploitatie werking van 90.000 euro zijn onrealistisch. Is dit natte vingerwerk ??

9)      Het huidige bestuur wenst grote bedragen te recuperen van projecten zoals “Grote Heide” om andere projecten financieren maar hoe realistisch zijn deze bedragen is men hier niet het vel al  aan het verkopen alvorens de beer is geschoten?  

10)   Amphietheater  achter blikveld wil men gaan overkoepelen wat gigantisch veel geld kost (want het dient mobiel te zijn want  mag maar een paar maand per jaar blijven staan) dit terwijl het amphietheatter bijna nooit wordt gebruikt lijkt ons een verspiling van geld die men veel beter kan gebruiken voor andere zaken.

11)   Dit bestuur gaat de komende Jaren studies laten uitvoeren zoals voor de oude keerbergsebaan(act 223) maar voorziet geen investeringen hiervoor in zijn meerjarenplanning. waarom dan een studie ??  Anderzijds voert men studies uit terwijl er al investeringen zijn ingepland zoals voor zwaar verkeer (act 222). Waarom bijkomende studie ??? Onduidelijkheid troef !!!

12)   Eigendommen die dringend aan renovatie toe zijn zoals zaal Sint Martinus, sportkeet en torentjes Sint Martinus zullen verder verkrotten want dit bestuur wenst hierin niet te investeren, dit terwijl deze accommodatie broodnodig is.

13)   Als laatste blunder wensen we u te wijzen op  ACT 43 “verfraaiing van de handelskernen o.m. planten 20 bomen voor het luttele bedrag van 40.000 €.  Wat zijn dit voor bomen GOUD berken ????

14)   ……
20)…..
30)   ….


Als Grootste partij in Bonheiden denkt BR dat dit bestuur beter zou investeren in :

Sint Martinus zaal te Rijmenam die vorig jaar werd aangekocht en die men nog dient te restaureren.
Sportschuur
Kinderopvang Rijmenam
Olmenlaan restaureren of iets anders maar hier dient het huidige bestuur eindelijk in te beslissen
ICT 
Een kosten baten analyse laten maken zodat OCMW kan verplaatst worden naar gemeentehuis (wat ook oorsprokelijk was voorzien)
Budgetten eerlijk inschrijven (index) en aanpassen aan realiteit
Minder studies
Minder leningen aangaan maar dan dient huidig bestuur beter te plannen en prioriteiten te stellen (onze gemeente niet failliet laten gaan)
Prestige projecten annuleren.
Geen nieuwe asociale verdoken belastingen op te zetten (ivarem)

Indien u wenst kan u ook nog bijkomende info vragen aan onze mandatarissen, voorzitter en/of woordvoerder daar deze allen aanwezig zullen op de gemeenteraad zijn as woensdag  18/12/2013 op de gemeenteraad te Bonheiden

dinsdag 17 december 2013

De KRACHT of de ONMACHT van VERANDERING?

We zijn nu een jaar na de verkiezingen. Onder de vlag van de N-VA was in onze gemeente “krachtige verandering” beloofd. We maken hier een bilan op van wat is gerealiseerd door het nieuwe bestuur.

Rioleringen:
Even geduld de filmband is gebroken!
Meer onmacht dan kracht blijkt uit het rioleringsdossier. BR had in de begroting van 2012 riolering voorzien in de Brouwersdreef en in de Dorsthoeveweg. De ontwerpplannen zijn in november 2012 voorgelegd aan het toenmalig bestuur en werden goedgekeurd. Maar de nieuwe coalitie (N-VA–CD&v–GROEN)  heeft de plannen “aangepast” door de voor- ziene grachten te schrappen en dus wordt van de bewoners nog wat geduld gevraagd. Als dat maar geen ongeduld wordt!

Fietsveiligheid:
Stel de juiste prioriteiten! We weten al langer dat GROEN de onmogelijke eisen niet schuwt en graag de pers opzoekt. Nu opteerden ze voor het weren van doorgaand autoverkeer op de Oude Baan  ten voordele van de fietsers, en dat terwijl bij de heraanleg van de N15 tussen Mechelen en Putte voor de fietsers een prima fietspad werd aangelegd aan weerszijden van de rijweg, afgeschermd door een groe- ne berm, op amper 100 meter afstand parallel met de Oude Baan. Van realis- me gesproken!

Zouden ze zich niet beter concentreren op de echte knelpunten? BR heeft voor het project R6 uitdrukkelijk gevraagd om een fietserstunnel te realiseren bij de kruising (rotonde) van R6 en de Putsesteenweg, zoals in SKW, Het Heiken, Waverse steen weg en Berlaar baan. Het is op die punten dat het echte gevaar ligt voor de fietsers! Waarom op het drukste punt van de R6 geen tunnel voor de fietsers.
De kracht van verandering? Het vorig bestuur wilde dat er een fietstunnel zou komen!

vrijdag 6 december 2013

Even uw aandacht voor het DODENKRUISPUNT !

Beste Inwoners van Bonheiden Rijmenam, 
Graag hadden we willen reageren op de persberichten die de afgelopen dagen zijn verschenen aangaande opening rond punt op de grens Bonheiden/Putte en dit als grootste partij in Bonheiden namelijk BR.

Morgen zal het rond punt aan het einde van R6 worden geopend in aanwezigheid van de pers. Want er zou een einde komen aan de omleidingen en verkeersproblemen in de regio.
Als grootste partij (BR) en oppositie in Bonheiden zijn we hier niet voor uitgenodigd door het bestuur. Waarom ?? Mogelijk wil het bestuur vermijden dat de oppositie haar standpunt duidelijk maakt.

Hoe is het relaas echt !

Het rondpunt dat morgen wordt geopend heeft alle ingredienten om een dodenkruispunt te worden. Fietsers die vanuit Putte komen via de Putsesteenweg richting Mechelen zullen in de toekomst 2 maal het doorstromend verkeer dienen te kruisen. 1 maal voor het verkeer dat de R6 op wil en 1 Keer voor het verkeer dat van de R6 komt. Iedereen die de situatie kent op de Putsesteenweg zal kunnen beamen dat dit één van de drukste verkeersassen is in onze regio.  Deze verkeerstroom zal nog extreem toenemen in de toekomst omdat alle verkeer dat vroeger via Centrum Sint Katelijne Waver ging nu via R6 zal worden afgeleid.

Het huidige bestuur heeft nagelaten zijn verantwoordelijkheid hierin te nemen en heeft dit dossier niet opgevolgd zoals je zou kunnen verwachten van een degelijk gemeentebestuur. Nog tijdens de laatste gemeenteraad werd het gemeentebestuur hierover aangesproken en werd hen gevraagd welke stappen ze hebben ondernomen naar AWV of de diensten van Mevrouw Crevits die de bouwheer zijn van R6, om zich ervan te gewissen dat er een fietstunnel zou komen. Tot op heden heeft het gemeentebestuur GEEN ENKEL bewijs kenbaar overgemaakt. Is er misschien geen ????

Het is op zijn minst vreemd te noemen dat het huidige bestuur nu niet tevreden is over de rotonde terwijl ze  telkens werden uitgenodigd op de vergaderingen die AWV inrichten op zeer frequente basis. Waar was dan het bestuur en de verantwoordelijke schepenen ???
Alsook heeft dit bestuur in hun meerjarenplanning waarmee ze de laatste weken Bonheiden en Rijmenam afschuimen geen enkel budget hiervoor opgenomen of voorzien.

Het alternatief dat de burgemeester Laconiek naar voren bracht in de krant is dat ze alternatieve fietsroutes gaan uitwerken via oude baan. Ook dit geeft wederom een blijk van onrealisme en onkundigheid.
Welke fietser jong of oud zal kilometers rond rijden om naar hetzelfde eindpunt te komen.

Het huidige bestuur zal zich waarschijnlijk wederom wegsteken achter drogredenen en proberen dit te verhalen op het vorige bestuur maar daarom graag ook volgende info.

Het vorige bestuur heeft steeds geijverd voor een fietstunnel en was bereid  hiervoor ook budgetten vrij te maken.

Voor een bestuur dat continue ligt te roepen dat verkeersveiligheid  voor hun bevolking een prioriteit is, dan kunnen we enkel vaststellen dat bij de eerste kans ze hun ware gezicht laten zien.
Indien u verdere info of verduidelijking wenst kan u me steeds contacteren.

Rudi Withaegels
Woordvoerder BR
0475 93 93 43

Voorzitter BR
Karel Milis
0468 16 75 32

maandag 15 juli 2013

WELKOM OP DE BR BARBECUE OP ZONDAG 1 SEPTEMBER

Iedereen is welkom op de BR-Bonheiden-Rijmenam barbecue op Zondag 1 september vanaf 16-20 uur. Gezellig samen zijn met een hapje en een drankje. Wij begroeten je graag. Tot dan !


B-R IS NOG ALTIJD  PRESENT IN UW GEMEENTE,   WEES DAAR MAAR ZEKER VAN !!!  
B-R laat zijn talrijke kiezers niet in de steek !  
Daarom nodigen wij al onze sympathisanten uit op  onze Barbecue (plaats en tijdstip zie kader).  
Kaarten zijn te verkrijgen bij de leden van  B R  -  BONHEIDEN - RIJMENAM.  
Alle BR - afgevaardigden heten iedereen van harte welkom  en verheugen zich op een aangenaam weerzien. 

donderdag 28 februari 2013

Gemeenteraad Bonheiden


CD&v stemde de begroting en het meerjarenplan mee goed niet tegenstaande het kjoc niet voorzien is voor 2013 en op de lange baan is verschoven

Tijdens de vorige legislatuur stemde cd&v als enige partij (bestuurspartij) tegen de begroting 2011 en 2012. Het kjoc stond ingeschreven voor 2013.
De afspraak was oorspronkelijk, om het kjoc reeds in 2011 te bouwen als de financiële middelen aanwezig waren
Simulaties toonden aan dat dit niet het geval was en dat er een belastingverhoging dreigde aan te komen. 
Niet voor BR ! We kijken er naar uit of ze de jeugd nu ook zullen op trommelen om te protesteren?

zaterdag 26 januari 2013

BR, de enige echte gemeentelijke partner van onze gemeente.


Beste medebewoners,

Vooreerst wenst BR aan u en uw ganse familie een vreugdevol, gezond en gelukkig 2013.
2013, een jaar van politieke gemeentelijke verandering. Zoals u weet is BR, de grootste partij van uw
gemeente, door 3 andere partijen verdrongen naar de oppositie.
We zullen ons echter niet laten kisten, en uw belangen hardnekkig blijven verdedigen zoals we dat de afgelopen 24 jaar steeds hebben gedaan. BR is er en blijft, ook de komende 6 jaar, met nog meer motivatie dan voorheen, zich inzetten en uw belangen verdedigen. We zullen constructief en positief, maar vooral zeer kritisch oppositie voeren, in uw belang.
24 jaar BR, veel gerealiseerd zonder enige belastingverhoging! BR kan terecht trots terug blikken op 24 jaar
inzet en realisaties binnen onze gemeente.

Zo realiseerden we onder andere:
• Het gemeentehuis
• Het cultureel centrum ’t Blikveld
• De nieuwbouw van de lagere gemeenteschool
• De aankoop van de Sint-Martinus feestzaal
• De aanleg van de parking aan het Blikveld
• Rioleringswerken in 42 straten over 15,5 km met een prijskaartje van € 8 986 000
• Heraanleg wegen (o.a. Mechelsesteenweg-Rijmenamseweg) – prijskaartje € 18 034 867
• Verschillende investeringen in de sportaccomodatie in Bonheiden en Rijmenam
• Participering in het nieuwe zwembad Nekker - pool
• Updating informatica-infrastructuur van de gemeente waardoor we tot de beste leerlingen van de klas behoren
• De sporthal Berentrode
• De gemeentelijke bibliotheek- De jeugdbib in Rijmenam.


En dit allemaal zonder verhoging van de gemeente belasting. Wie doet ons na????
De toekomst, BR effende reeds het pad. Dankzij BR staan volgende projecten financieel en organisatorisch in de steigers en kunnen deze binnenkort een aanvang nemen:

• Realisatie kind en jeugd ontmoetingscentrum.
• Bouw van de nieuwe gemeentelijke kleuterschool met 70 % subsidie van de overheid. Aanvang voorzien voor 1/3/2013.
• Verkaveling van de Grote Heide voor het bouwen van een 60-tal betaalbare woningen.

Last but not least: de gemeentefinanciën. BR heeft er steeds voor gezorgd dat uw en onze gemeentefinanciën gezond bleven en nog steeds zijn. We geven een positief saldo van de gemeentekas door van ongeveer € 1 500 000. We verwachten van de volgende bestuursploeg dat er binnen 6 jaar een even groot of nog groter saldo terug te vinden zal zijn , en dat zij onze financiën minstens even goed zullen beheren. Afrekening binnen 6 jaar, of ……. zal de grote verandering die u beloofd is, hier uit blijken????

Tot slot willen we jullie allen van harte bedanken voor jullie vertrouwen en steun aan onze partij,

donderdag 3 januari 2013

Veel Succes Collega's !!


Beste collega’s,

Vooreerst wil BR u veel succes toewensen met de bestuursperiode die voor de deur staat.
Als grootste partij van Bonheiden-Rijmenam is het onze plicht om met argus ogen toe te kijken op de beslissingen die er zullen genomen worden.

Vooral de financiële toestand van de gemeente ligt ons nauw aan het hart. Op 24 jaar tijd hebben wij immers een katastrofale situatie op financieel gebied omgebogen tot een prachtig resultaat en tevens een hele reeks grote noodzakelijk realisaties neer gezet.

 Ze allemaal opnoemen zou ons veel te ver leiden maar laten we alleen aangeven wat we voor u hebben klaargezet op een gouden schotel:
-        de nieuwe kleuterschool kan van start gaan met de bouw op 1/3, Dank zij onze schepen van onderwijs kan de nieuwe burgemeester  de eerste steen gaan leggen, 
-        Het kjoc staat klaar om gerealiseerd te worden, misschien moeten nog enkele aanpassingen aangebracht worden
-        en om dat allemaal te betalen ligt de verkaveling aan de Eisenhouwerlaan klaar met onder andere een 60 taal betaalbare woningen,

Ik las in een krant dat een prominent lid van de nieuwe meerderheid  zei dat BR een folklore partij is die niet veel voor stelt en vlug zal verdwijnen.
Een folklore partij wel misschien, maar dan één die al 24 jaar de naam BR draagt iets wat geen enkele van de traditionele zogezegd grote partijen kan zeggen. Allemaal zijn ze al van naam veranderd. Waarschijnlijk in het kader van “verandering”.

Die folklore partij is nog steeds veruit de grootste partij van Bonheiden Rijmenam, Wij geven een zeer gezonde  financiële situatie over aan het nieuw beleid. We hopen dat we binnen zes jaar geen failliete gemeente terug krijgen! We zullen er in ieder geval goed over waken.

Een andere zaak: de voorzitter van de Gemeente Raad, is dat een aanmoedigingspremie of geschenk aan de partij die de grootste verliezer was van de gemeenteraadsverkiezingen?

Br wenst u veel succes met het nieuwe beleid!