zaterdag 29 september 2012

De keuze voor de lijst van BR was voor mij zeer eenvoudig. Een partij die reeds 24 jaar een goed financieel beleid voert en waardoor ik via mijn opleiding alleen maar bewondering kan opbrengen


Beste inwoners,

Sta mij toe mij even voor te stellen: ik ben Conny Van Loock, 38 jaar en geboren en getogen in Rijmenam. Sinds 1998 ben ik gehuwd met Jessy Genouw. Na mijn studies als boekhouder in Leuven ben ik enkele jaren tewerkgesteld geweest in een internationaal bedrijf. Sinds kort werk ik als hulpboekhouder op een boekhoudkantoor.

Ik ben tevens lid van het bestuur van MTC The Walkers.

Mijn keuze om het politiek wandelpad te betreden zit mij waarschijnlijk in de genen. Mijn vader Willy Van Loock (gepensioneerd postbode) heeft verschillende jaren als gemeenteraadslid gezeteld en heeft mij een beetje het klappen van de zweep meegegeven.

De keuze voor de lijst van BR was voor mij zeer eenvoudig. Een partij die reeds 24 jaar een goed financieel beleid voert en waardoor ik via mijn opleiding alleen maar bewondering kan opbrengen. Het blijft immers uiterst belangrijk om de financiële middelen op een correcte manier aan te wenden, om zo tot concrete realisaties te komen en geen kat in een zak te kopen.

BR zorgt tevens ook voor een omgeving waar het kwalitatief goed is om te wonen. Ook deze strategie wil ik mee verder uitbouwen in al zijn facetten, waar verkeers- en individuele veiligheid voor mij prioriteit krijgen. Laat ik ook het milieu-beleid hieraan toevoegen, want dit blijft voor iedereen een heikel punt.

Ik zou willen besluiten met te zeggen dat het goed wonen is in Bonheiden – Rijmenam en dit wens ik, samen met BR, verder uit te bouwen.

Denkt u ook eens aan mij op 14 oktober? U kan mij vinden op lijst BR – Plaats 2.

Dank bij voorbaat

Conny Van Loock
Sint Elooisweg, 30 – 2820 Rijmenam
015/51.59.45 – 0474/87.85.56
conny_van_loock@hotmail.com


Waar ik trots op ben op sportief vlak in Bonheiden- Rijmenam is de toenemmende belangstelling in onze sportkampen


Beste inwoners, kiezers Bonheiden-Rijmenam

Men trok van BR zijde al een 12 tal jaren aan mijn mouw om zich kandidaat te stellen voor de verkiezingen. Zes jaar geleden hapte ik toe en werd direct verkozen, waardoor ik na 2 jaar het mandaat van schepen sport, senioren en landbouw kreeg, later aangevuld met milieu.

Als gewezen postbode kon ik door examen ook een promotie maken en ben nu teamleader in het verdeelcentum O-L-V-Waver, van waaruit onze postmannen vertrekken.

Ben bijna 30 jaar gehuwd met Carina Van Dijck en we hebben samen twee kinderen, Sofie en Ellen en ben ook de fiere Bompa van Sammeke.

Waar ik trots op ben op sportief vlak in Bonheiden- Rijmenam is de toenemmende belangstelling in onze sportkampen, 3300 kinderen op jaarbasis, realisatie mountainbikeroutes, regularisatie zonnevreemde sportclubs, sportelgemeente enz.

Maar toch is er nog veel te doen, Bv sportschuur (gesprekken zijn er om deze te kunnen realiseren in Rijmenam)

Waar ik trots ben op het vlak van seniorenwerking, is de goede samenwerking en goede ideeën die van hen uitkomen, extra parkeerplaatsen mindervaliden, accentuering oversteekplaatsen, rustbanken enz.

Ook hier is ernog werk aan de winkel, vooral door de vergrijzing die toeneemt, moeten wij op een actieve manier kunnen ouder worden, seniorenflats enz.

Op milieuvlak is er de charter rond biodiversiteit, ophaling roze zakken (vanaf vogend jaar), subsidiëring energiebespaarende maatregelen enz. To Do, masterplan rond zwerfvuil, regime openbare verlichting enz;

Op landbouwgebied moet er een betere en tolerantere samenwerking komen tussen landbouw- milieu-natuur.

Om dit allemaal verder te kunnen realiseren, vraag ik jullie vertouwen op 14 oktober.

TO DO Luc De Weerdt Plaats 12
Hazelaarlei 6 – 2820 Rijmenam
luc.de.weerdt2@telenet.be
0494/34 67 85 – 015/51 85 51

vrijdag 28 september 2012

“Respect voor elkaar” geldt voor iedereen, zo werken we samen aan een harmonieuze samenleving.


Karine Peeters – plaats 16, lijst 8
CV professioneel:
Ambtenaar dienst Economie stad Mechelen: 2001 - heden
         Verantwoordelijk voor markten en kermissen
Stewardess Sabena: 1985 – 2001

CV politiek:
OCMW-raadslid: 2009 – heden
Penningmeester cultuurraad: 2010 – heden
Lid cultuurraad: 2002 – 2010


Als echte Rijmenamer ben ik me bewust van wat ons nauw aan het hart ligt. Daarom wil ik me, ook de komende 6 jaar, toeleggen op huisvesting en veiligheid.

Huisvesting
Jongeren zijn de toekomst, zij moeten dan ook alle kansen krijgen. Zo ook de kans om te blijven wonen in eigen streek. Daarom moet de gemeente ervoor zorgen dat er voldoende goedkope en betaalbare woningen zijn.

Maar ook ouderen moeten zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Zij mogen niet uit hun huizen gedreven worden door projectontwikkelaars.
Als gemeente moeten wij ouderen en mindervaliden helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te leven. Wij moeten hen de nodige sociale ondersteuning geven.
Dit kan door een goed uitgebouwde thuiszorg en de subsidiëring van aanpassingswerken aan de woning.

Nieuwe, mooie sociale wijken bouwen is niet voldoende. We moeten voorkomen dat verloedering zijn intrek neemt, zodat de bewoners fier kunnen zijn - en blijven - op hun wijk.

Veiligheid
“Respect voor elkaar” geldt voor iedereen, zo werken we samen aan een harmonieuze samenleving. Want onze dorpen moeten aangename thuishavens zijn en blijven.
We moeten ons blijven inzetten om onze gemeentes veilig en leefbaar te houden.

Mensen bij elkaar brengen doet een gemeente bruisen. Daarom moeten verenigingen en vrijwilligers optimaal gesteund worden, zowel financieel als logistiek.
Want in een bruisende gemeente is het aangenaam wonen.

Contact:
Karine Peeters – Oude Booischotsebaan 75, 2820 Bonheiden
www.facebook.com/karine.peeters.54

donderdag 27 september 2012

Luc natuurlijk


Beste inwoners,

Voor  BR verdient een verantwoord gemeentelijk milieubeleid alle aandacht. Vermits wij het als onze plicht
beschouwen ons steentje bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van Bonheiden en Rijmenam  gunnen wij u graag een blik op onze plannen.

Van een duurzaam maar economisch verantwoord energiebeleid maakten wij de voorbije 6 jaar een speerpunt, ter verwezenlijking van de Vlaamse Kyotodoelstelling. In dat groene verhaal zagen wij graag al onze inwoners betrokken, middels de gezamenlijke aankoop van groene energie, subsidies voor warmtepompen, gratis energiescans, financiële tussenkomst voor vloerisolatie, enz. Geen slechte opener
toch?

Nog zo’n stokpaardje zijn de milieuverantwoorde aankopen, waarbij wij waar haalbaar moeten gaan
voor een lagere uitstoot van het gemeentelijk wagenpark. Voor schoonmaakproducten en onkruid verdelgers kiezen wij resoluut voor de ecologische variant.

Duurzame mobiliteit vereist vooreerst een geactualiseerd mobiliteitsplan, en intensief sensibiliseren. De komst van de R6 biedt kansen voor een fietsvriendelijke Oude Baan, in het licht van een vlottere doorstroming op de Putse steen weg. Ook de volgehouden aanleg van afgescheiden fietspaden moet onze gemeente fietsvriendelijker maken.

Duurzame mobiliteit houdt uiteraard ook een optimaal functionerend openbaar vervoer in, en daar knelt het schoentje. De afschaffing van lijnen 3 en 531 wegens besparingsmaatregelen bij De Lijn tast de asismobiliteit in onze gemeente aan, en zadelt veel van onze inwoners op met een mobiliteitsprobleem. Blijven inpraten op De Lijn en zo nodig verantwoord financieel tussenkomen lijkt een te overwegen optie. Ook ons afvalbeleid verdient aandacht. De strijd tegen rondslingerend zwerfvuil en sluikstorten moet worden opgedreven in samenwerking met buurtverantwoordelijken. De afgelopen jaren hebben we ook actief ingezet op de verdere uitbouw van ons rioleringsstelsel. De eerste vruchten zijn al geplukt, een rijke oogst wacht ons als ook de
Vlaamse overheid een tandje bij steekt.

Eindigen doen we met onze prachtige groene omgeving. Behoud en uitbreiding van ons bosarsenaal is een must. Elke ontbossing zou in eigen gemeente moeten kunnen worden gecompenseerd. Aankoop van te bebossen percelen is daarbij onze invalshoek.

Schenk uw gemeentelijke partner  BR dus uw vertrouwen. Laat ons verder toe samen met U het pad
van het duurzaam milieubeleid te bewandelen. Samen kunnen wij de groene rijkdom van onze gemeente nog meer laten ontluiken!

woensdag 26 september 2012

RUIMTELIJKE ORDENING: NIET SEXY, WEL BELANGRIJK


Beste Inwoners,

Graag had ik met U even kort gegrasduind in de Ruimtelijke Ordening in onze mooie Gemeente. Dit in het besef dat de term “Ruimtelijke Ordening” een weinig saai klinkt. Tikkeltje bureau cratisch ook.  Absoluut niet “SEXY” dus…

En toch…! Diezelfde Ruimtelijke Orde  ning beïnvloedt uw leefwereld en uw leefomgeving op een heel
ingrijpende manier. Het belang ervan neemt hand om hand toe. Werk maken van een weloverwogen en
duurzaam ruimtelijk beleid was dan ook altijd al een prioriteit voor BR.

Na de goedkeuring van ons Gemeente - lijk Ruimtelijk Structuurplan heeft BR de voorbije 6 jaar onmiddellijk enkele heikele punten aangepakt. Het Ruim - te lijk Uitvoeringsplan (RUP) KRANKHOEVE werd goedgekeurd, eerste vereiste om de bouw van het KJOC – dé stek voor kinderen en jongeren – mogelijk te maken.

Met het RUP Zonevreemde Sportinfrastructuur is BR er in geslaagd om het behoud van een aantal sportclubs zoals VV ADLER en TC KIKSHAM te verzekeren. Door het RUP D’ELST kan VC RIJMENAM een broodnodig derde voetbalterrein aanleggen, wordt een uniek stuk natuur in RIJMENAM verankerd en wordt de inplanting van een 20 – tal op maat gesneden sociale woningen nabij het hart
van RIJMENAM mogelijk gemaakt.


Ook voor de inplanting van het voor de herinrichting van de dorpskern van RIJMENAM noodzakelijke bufferbekken werd een RUP goedgekeurd. Ondertussen vorderen de RUP ‘s ZONEVREEMDE
BEDRIJVEN en ZONEVREEMDE WONINGEN met rasse schreden. Woningeigenaars en bedrijfsleiders
verkrijgen weldra zekerheid over de mogelijkheden voor hun handel of hun woonst.

Het parcours oogt mooi, de weg is echter nog lang. Het gewenste kernversterkend beleid moet gepaard gaan met de opmaak van RUP ’s voor BONHEIDEN – DORP en RIJMENAM – CENTRUM. De bouw
van duurzame sociale en betaalbare woningen aan de GROTE HEIDE moet planmatig worden begeleid.  De omgeving van het IMELDAZIEKENHUIS dient geordend. Ook een wenselijke uitbreiding van het RVT TER BLEUK moet planmatig worden onder - steund.

In nauw overleg met U, beste inwoner, wil  BR verder werk maken van een doordacht ruimtelijk beleid, met oog voor kwalitatieve woonuitbreiding en versterking van natuur en open ruimte. Laat ons dus toe met onze passie voor ruimte uw leefomgeving beter te maken. Kies op 14 oktober voor uw enige gemeentelijke partner, BR!

Eric DUCHESNE, Burgemeester


dinsdag 25 september 2012

Julien Stephani: voor je het weet ben je aangekomen aan een feestelijk jubileum


Lieve mensen,

In de afgelopen jaren zijn jullie gevierd als gouden, diamanten en/of briljanten echtpaar!
Proficiat!
Het is niet niks om zoveel jaren getrouwd te zijn. Het gaat gepaard met vallen en opstaan, tegenslagen en prettig samenzijn, maar voor je het weet ben je aangekomen aan een feestelijk jubileum.

Sommigen onder jullie waren niet zo enthousiast om naar het gemeentehuis te komen, maar waren na afloop zeer tevreden over het verloop van hun eigen viering. Ik heb jullie mogen feliciteren in naam van het gemeentebestuur. Samen hebben wij menige anekdotes aangehaald en beleefde ik mooie momenten tijdens deze gesprekken.

Graag zou ik dat verder willen zetten de volgende jaren. Daarvoor vraag ik jullie steun bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012. Zo kunnen wij, BR lijst 8 ook de volgende jubilea blijven verzorgen.

Mocht u ook nog voor een ander BR-kandidaat-collega willen kiezen, het kan altijd! U mag meerdere bolletjes aanstippen op de BR-lijst. Iedereen heeft dan van u een volledige voorkeurstem gekregen. Zo krijgt BR van u een echte steun in de rug.

Indien u mij op 14 oktober 2012 niet vergeet, dank ik u oprecht voor uw steun en zo alleen kan ik u de volgende jaren helpen met al uw vragen.

(lijstnummer 8, plaats 3)

Dank bij voorbaat en met vriendelijke groet,
Julien Stephani

Rudi Withaegels: Ik ben ervan overtuigd dat we in een prachtige en fantastische gemeente wonen


WEER EEN VERKIEZINGSTEKST !!!!!!!
ZEKER NIET LEZEN (al zou ik graag hebben dat u het wel deed)

Hallo mijn naam is Rudi(ger) Withaegels en ben beginnend politicus. Velen onder jullie zullen wel nog
mijn (stief)vader Francois Petit herinneren die jarenlang actief is geweest binnen de gemeentepolitiek
in Bonheiden-Rijmenam.

Zelf ben ik actief betrokken bij het leefbaar houden van onze gemeente als woordvoerder van het
actiecomité R6, met dit comité ijveren we ervoor dat er op ALLE plaatsen langsheen de R6 geluidschermen
worden geplaatst daar waar mensen wonen.

Anderzijds ben ik betrokken bij het overleg over de aanleg van ruiterpaden zodat ruiters, zoals ikzelf,
onze sport kunnen beoefenen in onze gemeente zonder overlast te berokkenen bij onze medeburgers.

Ik ben ervan overtuigd dat we in een prachtige en fantastische gemeente wonen en ik wil dan ook mijn
steentje bijdragen om dit te behouden en dit nog meer dan vandaag.

Hiervoor heb ik uw stem nodig. Noem me naief maar ik ben ervan overtuigd dat ik een verschil kan
maken door mijn ervaring in het bedrijfsleven.

Ik wil me dan ook de komende 6 jaar inzetten voor volgende onderwerpen :

1) Het financieel gezond houden van onze gemeente.
2) Zorgen dat iedereen zijn sport kan beoefenen binnen de gemeente
3) Zorgen dat onze groene gemeente leefbaar en toegankelijk blijft en in het bijzonder voor onze
senioren.

1 Belofte wil ik u nu al wel maken. Indien u uw stem aan me toevertrouwd dan zal ik uw vertrouwen
niet beschamen en mijn inzet zal compleet zijn.

U vindt mijn kandidatuur op de 6e plaats binnen de BR lijst.

Tot 14 oktober
Groetjes
Rudi(ger) Withaegels

maandag 24 september 2012

Julien Stephani: In eerste instantie, net zoals de afgelopen jaren, wil ik klaar staan voor de bevolkingBeste mensen,

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 werd mij de derde plaats op de BRlijst
voorbehouden.
Zoals u mij kent, zal het u niet verwonderen dat ik zweer bij BR, al 24 jaar lang. Alleen deze partij straalt een dynamisme uit dat mij bekoort. U kent trouwens mijn karakter, recht voor de vuist, waardoor ik mij niet thuis zou voelen in het politiek gesjoemel van de traditionele kleurenpartijen. Nog minder laat ik mij verleiden tot de zogezegde nieuwe partij.

In eerste instantie, net zoals de afgelopen jaren, wil ik klaar staan voor de bevolking. De taken, die al 18 jaar aan mijn schepenambt werden toevertrouwd, heb ik getracht zo goed mogelijk in te vullen.
Het verlenen van dienstbetoon naar onze bevolking toe is steeds mijn prioriteit geweest. Tot mijn spijt is ook gebleken dat men niet voor iedereen goed kan doen. Toch zal ik u als kiezer te woord blijven staan als u op mij beroep zou doen. Veel poespas is aan mij niet besteed. Ik zal u op een eerlijke manier trachten verder te helpen.

Om te kunnen verder gaan zoals de afgelopen jaren, heb ik wel uw steun nodig. Mag ik hopen op een bolletje achter mijn naam op 14 oktober 2012?
Mocht u ook nog voor een ander BR-kandidaat-collega willen kiezen, het kan altijd! U mag meerdere bolletjes aanstippen op de BR-lijst. Iedereen heeft dan van u een volledige voorkeurstem gekregen. Zo krijgt BR van u een echte steun in de rug.

(lijstnummer 8, plaats 3)
U kan op mij rekenen. Mag ik dan ook op u rekenen?

Dank bij voorbaat en met vriendelijke groet,
Julien Stephani


zondag 23 september 2012

Magriet Raymonda: wat je ook doet, tracht het goed te doen


Beste mensen,

Mijn eerste 6 jaar in de politiek zitten er bijna op, en tot op heden is mij dit heel goed mee gevallen. Daarom wil ik mij de komende jaren terug inzetten zowel voor de jeugd als voor de senioren.

Ik ben nog steeds vrijwilliger in Den Olm waarvan vele mij zullen kennen en ook ben ik nog steeds kernlid van het vroegere k.a.v. (nu FEMMA). Anderen zullen mij wel herkennen van het toneel waar ik ook reeds enkele jaren in meedraai.
Deze legislatuur ben ik lid van het feestcomité om de jubilarissen te ontvangen wat steeds een fijne ervaring is en dat wil ik ook de komende jaren blijven doen. U kan dit mogelijk maken door uw stem aan mij te geven op 14 oktober.

Mijn motto is:  wat je ook doet, tracht het goed te doen en op dit vlak is BR zeer goed bezig.

Vele lieve groetjes
MAGRIET RAYMONDA
NR 18 OP DE LIJST

zaterdag 22 september 2012

Waarom ik voor BR kies en ook wil samenwerken


Dromen van een betere leefwereld doet wel iedereen, ook ik.
Toch begint dit in ons eigen dorp Rijmenam en Bonheiden.
Samen leven in harmonie met natuur, kunnen en mogen genieten van al dit moois wat onze gemeenten te bieden hebben.
Ook cultuur, kunst, sport en zoveel meer is toch ontstaan door mensen die begaan zijn met onze bevolking.
En daar wil ik mij ook mede voor inzetten. Al van bij mijn geboorte leef en woon ik hier te Rijmenam, kan mij geen beter en mooier plaats voorstellen. Wil hier ook niet meer weg.
Waarom ik voor BR kies en ook wil samenwerken!
Omdat deze partij er staat en is voor ons, onze gemeenschap en al onze wensen. Heb mij vroeger ook altijd ingezet voor het sociale leven hier met onze kinderen. Altijd klaar voor iedereen, oudercomité school, jaren lesgeefster turnkring Blauwe Gentiaan altijd wel een helpende hand en luisterend oor.
Dit wil ik nu ook nog wel zijn voor mijn kiezers.
En weet je nog!
Hoeveel kinderen uit Rijmenam en Bonheiden die hun eerste zwemlesjes als ook de vele verjaardagsfeestjes mochten beleven bij ons in het Michielsbad.

Al op voorhand hartelijk bedankt hoor!

Simonne Hellemans
plaats nr. 20


donderdag 20 september 2012

Infrastructuur in Bonheiden Rijmenam


Beste inwoners van Bonheiden Rijmenam

Onze infrastructuur moet in samenspraak met onze inwoners opgewaardeerd worden, zowel in als buiten de dorpskern. Zo zijn de plannen voor Rijmenam centrum klaar en kan er in samenspraak met Aquafin volgend jaar gestart worden met de uitvoering. Na de heraanleg - met nieuwe riolering - volgt de eerste fase van de vernieuwing van de Weynesbaan en de omliggende straten. Ook hier wordt de aanleg van nieuwe fietspaden voorzien.


Het beeld-kwaliteitsplan voor Bonheiden-centrum moet verder uitgewerkt worden. De omgeving van de scholen, het kerkplein en de grote verbindingsweg met zijn poorten (wissel en de Pover - straat) moet heringericht worden. Met aandacht voor verhoogde leefbaarheid en voldoende groen.

Er wordt steeds meer  riolering voorzien, ook in Bonheiden. In de Dorsthoeveweg en de Brouwers - dreef wordt een riolering aangebracht en de wegenis heraangelegd. In de Koningin Astridlaan, De Korte en de Lange Veldstraat, de Dertien Eiken laan en de Boeimeerstraat wordt riolering aangelegd.

Wist u trouwens dat er jaarlijks 200.000 euro wordt gebudgetteerd voor de vernieuwing van het asfalt in onze kleinere straten? En dat er in samenwerking met Pidpa een nieuw grachtenplan tot stand is gekomen voor het onderhoud van grachten en waterlopen?

Kortom, het leven in onze gemeenten zal door de reeds genomen beslissingen en de nog te nemen maatregelen  alleen maar aangenamer  worden. Stel daarom uw vertrouwen in uw enige gemeentelijke partner. Samen maken wij Bonheiden en Rijmenam beter.

woensdag 19 september 2012

BR beschouwt mobiliteit en verkeersveiligheid als dé prioriteit. Dat is al jaren zo. De tijden evolueren, en dus ook onze ideeën.

Beste inwoners,


Het openbaar vervoer. Door de afschaffing van lijnen 3 en 531 - wegens besparingsmaatregelen bij De Lijn - kampen vele inwoners met een mobiliteitsprobleem. Daarom dienen gesprekken te worden gevoerd met de lijn om bestaande buslijnen uit te breiden, met financiële tussenkomst van de gemeente.

Sluipverkeer blijft een reëel probleem dat om oplossingen vraagt; net zoals de  hoge snelheid waarmee sommige chauffeurs over onze landelijke wegen razen. Deeloplossingen hebben gefaald, of blijken onvoldoende resultaat op te leveren. Een globale verkeersvisie dringt zich op. De aanwerving van een deskundig mobiliteitsambtenaar is aangewezen. Het mobiliteitsplan moet geactualiseerd worden. De materie is complex.

Op vraag van inwoners werden snelheids remmende maatregelen - zoals paaltjes - genomen. Niet iedereen is onverdeeld gelukkig met deze maatregelen. Opnieuw evalueren mag dus. Indien nodig moeten ze verwijderd of aangepast worden. We denken hier vooral aan de Oude Schrieksebaan en de Oude Kasteellaan.


In de Kanonniersweg, De Oude Keerbergsebaan en de Oude Baan moet het toenemende sluipverkeer ontmoedigd worden. Een oplossing moet uitgewerkt worden in samenspraak met de inwoners.

Dankzij de doortrekking van de  R6 wordt de Putse steenweg in Bonheiden eindelijk ontlast. De leefbaarheid van onze gemeenten is hiermee gebaat. De zorg voor een optimale  doorstroming van het verkeer in onze dorpskernen en het aanbrengen van afgescheiden fietspaden bij de heraanleg van wegen zijn blijvende aandachtspunten. Uw gemeentelijke partner blijft zorg hebben voor uw verkeersveiligheid.

vrijdag 14 september 2012

Agnes Gullentops plaats 19 BR


Beste inwoner,

Mijn naam is Agnés Gullentops en ik woon in de Lange Dreef 119 te Rijmenam.

Na 15 jaar gewerkt te hebben voor onze gemeente, ben ik nu op pensioen.

De afgelopen jaren heb ik mij steeds ingezet om recepties voor jubilarissen en andere feestelijkheden te verzorgen.

Ook het begeleiden van kinderen tijdens de roefeldag ligt mij nauw aan het hart. Zo ben ik ook reeds jaren gemachtigd opzichter om de kinderen veilig te begeleiden naar de schoolpoort.

Het is mijn bedoeling om mij de volgende jaren te blijven inzetten onder andere voor berijdbare fietspaden, zowel in de zomer als in de winter, en dit voor iedereen maar in het bijzonder voor de schoolgaande jeugd, ouderen en minder valide mensen.

Denkt u op14 oktober ook aan mij? Ik sta op de lijst van BR plaats 19.

Hartelijk dank!
Agnés Gullentops

woensdag 12 september 2012

Marc Van Rompaey Plaats 22 op de BR lijst


Beste dorpsgenoten

Als actieve tuinder wil ik mijn steentje bijdragen om van Bonheiden-Rijmenam
de mooie en leefbare plattelandsgemeente maken die het moet zijn.

Dat wil ik in het gemeentebestuur bereiken op de volgende manieren:

• Als actieve tuinder wil ik de belangen van de land- en tuinbouwsector in de
gemeente vertegenwoordigen.

• Ik wil een aanspreekpunt zijn in verband met de problematiek en regelgeving
in de land- en tuinbouwsector, zoals de strengere normen van bemesting.
Hierbij mag ook de opvolging en ondersteuning van de land- en tuinbouwfamilies
zeker niet vergeten worden!

• Tenslotte wil ik het groen in onze plattelandsgemeente zo veel mogelijk
behouden.

Met deze overtuiging én uw steun, wil ik de komende zes jaar onze gemeente
nog mooier en leefbaarder maken.

Alvast bedankt voor uw stem!
Met vriendelijke groeten
Marc Van Rompaey


donderdag 6 september 2012

Kathleen Hendrickx, kandidate plaats 15 voor de BR


Beste

‘Alweer een nieuwkomer met een hoop beloftes’ zal je wel denken. Inderdaad, een nieuwkomer, maar eentje met een dosis ‘gezonde’ ambitie en vastberaden om een wezenlijk verschil te maken. De beloftes laat ik achterwege.
Wel kan ik jullie vertellen waarvoor ik me voluit wil inzetten: WONEN !

Het recht op behoorlijke huisvesting is, net als het recht op gezondheidszorg, een basisrecht. Als deskundige wonen weet ik dat dit vandaag de dag voor velen onder ons al lang niet meer de realiteit is. Het huren van een betaalbare, kwaliteitsvolle woning, laat staan er één te verwerven, is geen evidentie meer.

De jongere generatie krijgt het vereiste startkapitaal om een woning te kopen amper bij elkaar gespaard en wordt genoodzaakt een hoge huurprijs te betalen. De oudere generatie, voor wie de eigen woning de veiligste vorm van pensioen was, krijgt het alsmaar moeilijker om de woning te onderhouden of te renoveren.

BR is ervan overtuigd dat beide generaties de ondersteuning verdienen om dit recht op wonen ten volle te kunnen realiseren. Omdat wonen meer is dan een dak boven je hoofd, is elke stem op plaats 15 een ‘bouwsteen’ voor het woonbeleid. Noem me gerust een dromer of een idealist maar onthoud vooral ….”wat je kan dromen, kan je verwezenlijken”. Ik spreek uit ervaring want … ik heb mijn basisrecht behaald!

Kathleen Hendrickx
Deskundige wonen

Rijmenammer Georgette kandidate voor Bonheiden Rijmenam


Hallo,

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht wil ik me graag aan u voorstellen. Ik ben Georgette Verstraeten, gehuwd met Theo, moeder van drie kinderen en fiere oma van 5 schatten van kleinkinderen, die meermaals en graag bij me komen logeren. Soms 1, soms meer en soms allemaal. Heel vermoeiend, maar ook heel aangenaam, want ik krijg van hen ook erg veel terug.

Ik doe dat graag, zorgen, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor ouderen, kortom voor de “medemens” die hulp nodig heeft, die het moeilijk heeft om overeind te blijven in deze soms op hol slaande wereld. Ik ben trouwens graag onder de mensen, ik hou van ze.

Daarom ben ik al ettelijke jaren vrijwillig helpster in “Den Olm”. Ik beweeg me graag tussen de oudjes, praat graag met hen, verbaas me meermaals over hun heldere kijk op de samenleving. De voorbije zes jaar heb ik ook als lid van het feestcomité jubilarissen ontvangen.

Hoeveel jaren ik belangeloos voor de kinderoppasdienst van de Gezinsbond heb gezorgd, is niet meer te achterhalen. Als geboren en getogen Rijmenammer kom ik regelmatig in contact met ouders die me wijzen op de achterstand wat betreft de kinderopvang in Rijmenam.

Dit moet onder de aandacht gebracht worden, over gepraat worden. Als veelgebruiker van fiets en fietspaden groeit mijn inzicht betreffende gevaarlijke verkeerssituaties in onze gemeente. Vooral om het huis-schoolverkeer van de jeugd ben ik bekommerd.

Zo, dit is mijn verhaal in een notendop. Ik hoop dat u er nog eens aan denkt op 14 oktober.

Groetjes,
Georgette

Jeannine Janssens, BR kandidate plaats 8


Jeannine Janssens
Weynesbaan 3
Echtgenote van Andrè Olbrechts
Moeder van Leo, schoon-oma van Hilde
Bonneke van Rani en Jelle
Voorzitster OKRA Rijmenam
Bestuurslid voetbalclub V.V.ADLER
Lid van Kon. Fanfare De Vrijheid,
de Krekels, K.V.L.V. en
Bonheidense Muziekvereniging,


Beste vrienden van Bonheiden en Rijmenam,

De plaatselijke politiek boeit mij, het algemeen belang is immers het belang van ieder van ons. Politiek beheerst in feite de helft van mijn leven. De voorbije 24 jaren, waarvan 6 jaar O.C.M.W. en 18 jaar gemeenteraadslid hebben mij ontzettend veel voldoening gegeven. Na al die jaren heb ik steeds mijn eigenheid bewaard. Met het reilen en zeilen, van onze leefgemeenschap ben ik zeer begaan. Sociaal contact en hulpvaardigheid zijn als het ware mijn hobby. Samen met BR heb ik mij de voorbije jaren enorm ingezet om onze gemeente mee te besturen.

BR is een open en bruisende partij, los van kleur of geaardheid, neutraal en ongebonden, een toffe en bekwame groep met aan het roer een burgemeester die de juiste kwaliteiten heeft, want opbouwen is moeilijker dan afbreken. Goede politiek komt tot stand door volhouders die zich inspannen voor alles en iedereen.

Ik heb maar één leuze “Het is goed maar het kan nog altijd beter!”. Graag wil ik mijn verantwoordelijkheid de volgende 6 jaar verder opnemen in alle zaken die het sociaal, materieel en financieel welzijn van onze gemeente en van alle inwoners aanbelangen.

Ik ben er voor U, ook na 14 oktober 2012 . Mag ik rekenen op uw stem?

Dank u!

Jeannine Jansens
 BR 8ste plaats,Eddy Michiels, plaats 10 op de BR verkiezingslijst


Beste inwoners van Bonheiden Rijmenam

Toen men mij een tijd geleden vroeg om de rangen van BR te komen versterken, hebben ik mijn volle steun toegezegd. Mij even voorstellen is waarschijnlijk overbodig, maar voor de nieuwe inwoners toch niet onbelangrijk.


Na een loopbaan van 30 jaar als wijkagent van Bonheiden-Rijmenam, wens ik me in de toekomst mee in te zetten voor BR. Door de dagelijkse contacten die ik had met vele inwoners en mandatarissen, is mijn
interesse gegroeid om mijn ervaringen te delen, in niet onbelangrijke mate ondermeer m.b.t. de verkeersveiligheid, oplossingsgerichte voorstellen bij buurtconflicten en dit op het ganse grondgebied van onze gemeente.


Samen met BR willen wij werken aan:
• Het behoud van de gezonde financiële toestand van onze gemeente
• De verdere uitbouw van het rioleringsnet
• De creatie van een toffe dorpskern in Rijmenam


Velen hebben ongetwijfeld al op ons kunnen rekenen in het verleden en dat zal in de toekomst zo blijven.
Stem daarom op 14 oktober op 10 en je bent zeker niet “gezien”.

Eddy Michiels
Kandidate Hilde Smets voor BR Bonheiden Rijmenam


Beste inwoners van Bonheiden – Rijmenam

Toen men ons enige tijd geleden aanzocht om de rangen van BR te komen versterken, hebben we onze
volle steun toegezegd. Ons even voorstellen is waarschijnlijk overbodig, maar voor de nieuwe inwoners
toch niet onbelangrijk.


Velen onder u kennen mij wellicht van café ’t Preekhoekje (15 jaar) en taverne Den Tots (8 jaar). Als uitbaatster van deze zaken heb ik het genoegen gehad om veel mensen en verenigingen te leren kennen. Hierdoor besef ik dat een rijk sociaal leven belangrijk is voor Bonheiden-Rijmenam. Uiteraard dragen alle verenigingen hiertoe bij. Daarom wil ik me samen met jullie inzetten om dit alles te behouden en waar kan te verbeteren. Tevens zou ik graag mijn ervaring als zelfstandige (23 jaar) benutten om de middenstand van Bonheiden-Rijmenam te steunen.


Samen met BR wil ik werken aan:
• Het behoud van de gezonde financiële toestand van onze gemeente
• De verdere uitbouw van het rioleringsnet
• De creatie van een toffe dorpskern in Rijmenam


Velen hebben ongetwijfeld al op ons kunnen rekenen in het verleden en dat zal in de toekomst zo blijven.
Stem daarom op 14 oktober op 11 en je bent zeker niet “gezien”.

Hilde Smets
BR Lijstduwer Frans Uytterhoeven


Beste dorpsbewoners,

Op 14 oktober mag je naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Mag ik mij even voorstellen met mijn ervaringen en ambities:

Frans Uytterhoeven
Broekstraat, 24
2820 Bonheiden-Rijmenam
(015/51.39.27 of 0495/10.39.17)
E-mail: fransuytterhoeven@telenet.be

• Echtgenoot van Erna Vertommen.
• Vader van Wendy en Conny.
• Grootvader van Hanne, Lars en Anke.
• Technisch leraar op rust.
• Medestichter van de wielertoeristenclub “De Wandelaars” te Rijmenam.
• Voorzitter van de wielerclub “De Rijmenamse wielervrienden”.
• Lid hoofdbestuur wielerbond Vlaanderen – afdeling Antwerpen.

Kandidaat met politieke ervaring:
• Reeds 18 jaar ervaring in de gemeentepolitiek waarvan 5 jaar als schepen van onderwijs, personeel, middenstand en informatica.
• Met de keuze voor de partij BR (Bonheiden-Rijmenam) kan ik mij op een nadrukkelijke, geëngageerde en tegelijkertijd neutrale manier inzetten voor ALLE inwoners van onze gemeente. Eerlijkheid en duidelijke communicatie zijn hierbij mijn belangrijkste troeven.

Mijn belangrijkste ambities voor de volgende legislatuur:
• Door mijn 25 jaar onderwijservaring, gaat op de eerste plaats mijn aandacht naar de opleiding van de jeugd. Bij deze opleiding is aandacht voor persoonsvorming en kennis even belangrijk.
• Als huidig schepen van onderwijs gaat mijn aandacht naar de nieuwbouw van de gemeentelijke
kleuterschool.
• Veilig verkeer op gans het grondgebied van Bonheiden-Rijmenam moet voor iedere weggebruiker een prioriteit worden.
• Door het feit dat ik 30 jaar actief ben geweest bij de wielertoeristenclub “De Wandelaars” en 30 jaar voorzitter ben van de wielerclub “De Rijmenamse wielervrienden” met als belangrijkste organisatie “Memorial Van Coningsloo” – topsport, weet ik hoe belangrijk sport is voor iedereen. Sporten beoefenen, welke vorm ook, moet voor elke inwoner van Bonheiden-Rijmenam toegankelijk zijn.
• Daar het verenigingsleven in een dorp zo belangrijk is, heb ik er mee voor gezorgd dat de zaal
Martinus te Rijmenam aangekocht is door de gemeente. Mede door mijn toedoen, zal in 2013
deze zaal vernieuwd en opengesteld worden voor het verenigingsleven en al de inwoners van
Bonheiden-Rijmenam.

Wanneer u mee achter mijn ambities staat, vraag ik u op de BR lijst te stemmen en de 23ste plaats – lijstduwer aan te duiden.

  Hartelijk dank.
  Frans Uytterhoeven