dinsdag 23 oktober 2012

Bedenkingen bij de verkiezingsuitslag in Bonheiden Rijmenam.


BR blijft met voorsprong de grootste partij in Bonheiden Rijmenam.

BR is met acht verkozenen naar de verkiezingen gegaan en heeft acht raadsleden behouden.

NVA en Groen zijn de winnaars bij deze verkiezingen. Proficiat.

Blijkbaar heeft NVA de kiezers van het Vlaams Belang kunnen overtuigen om voor hen te stemmen.

CD&V behaalt de slechtste uitslag ooit in Bonheiden Rijmenam. Zij zijn de grote verliezers.

BR werd tijdens de onderhandelingen na de verkiezingen door geen enkel van die drie partijen gecontacteerd om te praten over een mogelijke bestuursvorming.

Hier hebben heel duidelijk andere, dan partij-politieke belangen meegespeeld.

Een duidelijke afrekening met BR .

Bonheiden Rijmenam gaat dit keer een burgemeester hebben met een nooit gezien laag aantal voorkeur stemmen. Het is duidelijk dat de nationale NVA hype heeft gewerkt.

BR geeft een financieel gezonde gemeente door aan het nieuw bestuur!

BR wenst de nieuwe bestuursploeg veel succes,

zaterdag 6 oktober 2012

BR & FINANCIEN: DOORDACHT SPENDEREN, SPAARZAAM BEHEREN, BELASTINGEN BLOKKEREN


Tussen 2008 en 2011 daalde de schuld van onze gemeente van 1.225.607 Euro naar 968.566 Euro, zulks niettegenstaande een totaal bedrag aan vastgelegde investeringen ter waarde van meer dan 33.000.000 Euro. Een beperkt bedrag aan nieuwe leningen… Nog een eigen vermogen van 2.844.0163 Euro in 2012… De belastingen werden sinds 1992 niet meer verhoogd…  Dergelijk financieel beleid verdient toch grote onderscheiding.

Wel, onze Burgemeester Eric DUCHESNE kreeg 8,5/10! Niet in een verkiezingsfolder… Wel in de
grootste krant van ’t VLAANDERENLAND!

VAN OUD NAAR NIEUW IN BONHEIDEN


Ook van de allerkleinsten van onze inwoners ligt BR wakker. Onze gemeentelijke kleuterschool barste
(en barst) haast uit haar voegen, en dus moest BR van de bouw van een nieuwe kleuterschool een absolute prioriteit maken, ten koste van andere projecten.

Onze schepen van onderwijs Frans UYTTERHOEVEN toog aan het werk, en klaarde de klus in recordtempo.
In 2013 zal immers om en rond het oude gemeentehuis van BONHEIDEN een nagelnieuwe kleuterschool
verrijzen. Een mooier voorbeeld van betoelaagde recyclage is nauwelijks denkbaar…

Ondertussen zijn de werken gestart, met de afbraak van een aantal belendende panden eerder aangekocht
door de gemeente.
Samen met de inrichting van de site DE KREKEL en de heraanleg van het KERKPLEIN moet de nieuwe
kleuterschool een beeldbepalend element vormen van het BONHEIDEN van morgen.

ZAAL SINT MARTINUS: WAARDEVOL RIJMENAMS ERFGOED EN VERENIGINGSSTEK


Verenigingen vormden altijd al het warme, kloppende hart dat ononderbroken zuurstofrijk bloed in een gemeenschap pompt. BR maakt als sinds 1988 van het koesteren en ondersteunen van verenigingen
haar core – business.
Sportverenigingen, culturele verenigingen of seniorenverenigingen, allemaal liggen ze BR even nauw aan het hart.
Omdat alle verenigingen in eigen gemeente een vaste stek verdienen ijverde BR de afgelopen bestuursperiode voor de aankoop van de zaal SINT MARTINUS en RIJMENAM, en slaagde daar ondanks enkele onverwacht opgeworpen klippen uiteindelijk ook in. De volgende jaren moet de zaal in haar
oude luister hersteld worden.

Zo wordt waardevol erfgoed in RIJMENAM behouden, en kan het in de toekomst onderdak bieden aan verenigingen uit BONHEIDEN en RIJMENAM. BR: eerbied voor erfgoed, een hart voor
verenigingen...daar stem je toch voor op 14 oktober.

JEUGD: NIET JOKKEN, WEL EEN (K)JOC


BR anti – KJOC? BR anti - jeugd? Om van te huilen, dergelijke nonsens. Toch even de puntjes op de i
zetten…!

De eerste gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang vond onderdak in de WIEBELBOOM. Binnen enkele weken wordt de stedenbouwkundige aanvraag voor het KJOC ingediend en de bouw ervan zal kunnen starten in 2013, want ook de euro‘s zijn voorzien.

SWAP en GRABBEL, ROEFEL EN VELODROOM kennen al jaren veel succes. Met financiële steun van de gemeente werden de lokalen van onze jeugdverenigingen zowel mooier als veiliger, en sinds kort stelde de gemeente ook nog nieuwe seniortenten ter hunner beschikking. Het kampvervoer willen wij hier zelfs al niet meer vermelden.En dan nog even wat BR - JEUGDDROMEN. Waarom geen buitenschoolse kinderopvang in  RIJMENAM? Even denken: in de nieuwe sportschuur midden RIJMENAM - DORP, nabij de school misschien? En waarom geen jaarlijkse tussenkomst in de huur van een feesttent? Kan elke jeugdvereniging in BONHEIDEN en RIJMENAM eenmaal per jaar een mega – fuif houden, en meer centjes overhouden.

BR een jeugdonvriendelijke partij zei U? Naar de prullenmand met die kwaadwillige fabeltjes. Stem voor een voortgezet jeugdvriendelijk beleid op 14 oktober! Stem op BR, uw enige gemeentelijke partner.

BETAALBAAR WONEN IN BONHEIDEN – RIJMENAM: VAN DROOM NAAR WERKELIJKHEID!


Wonen in onze gemeente is voor jongeren geen sinecure. Beschikbare gronden en panden zijn schaars, de prijzen swingen de pan uit.

Vanaf 2013 zal effectief werk worden gemaakt van de bouw van  een 60-tal  betaalbare en duurzame woningen aan de GROTE HEIDE in BONHEIDEN, bij voorrang bestemd voor jonge inwoners wonende in
of afkomstig uit onze gemeente. BR zorgde in 2012 alvast voor de goedkeuring van de daartoe  noodzakelijke overeenkomst met IGEMO.

Ook de vroegere industriële site MEUROP nabij de dorpskern van RIJMENAM biedt volgens BR kansen
op middellange termijn voor de ontwikkeling van een project betaalbaar wonen. Kan er achteraan het ontmoetingscentrum SINT MAARTENSBERG geen kleinschalig appartementsgebouw opgericht worden met betaalbare huur – of koopappartementen voor jonge gezinnen? Zou  het ontmoetingscentrum MART niet omgebouwd kunnen worden tot een kleinschalig appartementscomplex voor dezelfde doelgroep?  Mooie ideeën toch!

Ook het tekort aan sociale woningen wil  BR zien smelten als sneeuw voor de zon. Er staat inmiddels
al heel wat op stapel. Denk maar aan het kloosterproject ZWARTE LEEUWSTRAAT in  BONHEIDEN of
de 4 e fase HOGENOPSTAL in RIJMENAM. Ook in de OLMEN LAAN in BONHEIDEN moeten een 30-tal sociale woningen kunnen ingeplant worden, hoofdzakelijk bestemd voor onze minder gegoede senioren.
U merkt dat vage doelstellingen niet aan  BR zijn besteed. Eerst nadenken, dat wel. Om dan concrete
voorstellen op tafel te leggen. Stem dus op 14 oktober voor BR, zodat wij na 14 oktober  samen met U
werk kunnen maken van betaalbaar wonen en van sociale woningen in BONHEIDEN en RIJMENAM.

vrijdag 5 oktober 2012

Samen met U allen willen wij de komende zes jaar niets onverlet laten om van BONHEIDEN – RIJMENAM een mooiere, groenere, aangenamere, kortom een nog meer leefbare gemeente te maken.


Geachte Heer, Geachte Mevrouw,
Beste inwoner,

De zesjaarlijkse hoogmis van de gemeentelijke politiek is nakend. Op zondag 14 oktober zal U in het
stemhokje mee de toekomst van onze mooie gemeente bepalen.
Met uw gewaardeerde steun mocht ik gedurende bijna 15 jaar het ambt van Burgemeester in uw en mijn BONHEIDEN – RIJMENAM vervullen. In mijn ogen veruit het mooist denkbare politieke ambt. Ver van de hoge vergaderingen, midden de inwoners.

Hoeft het dan gezegd dat ik U ontzettend dankbaar ben voor de steun en het vertrouwen die U mij bij
herhaling heeft betoond. Ik koester die als geschenken van onschatbare waarde.

Zelf meen ik te mogen stellen dat ik mij al die jaren heb ingezet om onze gemeente zo efficiënt mogelijk
te besturen. Met oog voor uw noden en verwachtingen. Met de blik gefocust op een betere dienstverlening
voor al onze inwoners, maar ook met gepaste zuinigheid in het beheer van de gemeentelijke middelen. Een verantwoordelijk bestuur, op mensenmaat gesneden.

Heel wat projecten werden verwezenlijkt of staan in de steigers. Teveel om op te noemen. Als opmerkzame
inwoner kent U ze beslist, zodat ik U een saaie opsomming kan besparen.

Anderzijds wachten onze gemeente de komende jaren nog heel wat grote uitdagingen. Onze wegen
kreunen onder toenemende verkeersstromen. De aanleg van bijkomende rioleringen voor afvoer van onze vuilvracht is broodnodig. Het aanbod aan sociale en betaalbare woningen moet worden opgedreven. Een stringente ordening en een opwaardering van onze dorpskernen is wenselijk, het behoud van onze natuurpracht is een must.

Daarnaast moet ons al veelomvattend sportief en cultureel aanbod verder worden uitgebouwd, vraagt onze jeugd een eigen stek en verdienen al onze verenigingen blijvende steun.

In dat alles wil ik, beste inwoner, in samenspraak met U en met de steun van de hele BR – ploeg, mijn tanden zetten. Samen met U allen willen wij de komende zes jaar niets onverlet laten om van BONHEIDEN – RIJMENAM een mooiere, groenere, aangenamere, kortom een nog meer leefbare gemeente te maken.

Ik durf U dan ook nogmaals om vertrouwen te vragen. Vertrouwen in uw enige gemeentelijke partner.
Vertrouwen in BR. Onze ploeg zal uw vertrouwen niet beschamen.

Met genegen gevoelens.
Eric DUCHESNE,
Burgemeester
Lijsttrekker BR – LIJST 8

CULTUUR: NADRUKKELIJK IN ONS BLIKVELD GEGRIFT


Al sinds 1988 maakte  BR cultuur tot een speerpunt van het gemeentelijk beleid, door investeringen in infrastructuur, samenwerking met verenigingen, adviesraden en de VZW KRANKHOEVE en de  kwalitatieve uitbouw van een cultuurdienst.

In de aflopende bestuursperiode gedijde cultuur in onze gemeente als nooit tevoren. Bonheiden –Rijmenam mag dan tot de kleinere gemeenten worden gerekend, op vlak van cultuur zijn wij dapper  als geen ander.

Onze nieuwe bibliotheek heeft haar start alvast niet gemist, en haalde gezwind de top 10 in de hitlijst van de Vlaamse bibliotheken. Onder tussen werd de gebruiksvriendelijkheid nog aanzienlijk verbeterd door de
installatie van het geautomatiseerde RFID – uitleensysteem.

In RIJMENAM werd de bestaande uitleenpost letterlijk omgetoverd tot een hippe stek voor de boekenminnende jeugd.Ons gemeenschapscentrum BLIKVELD scheert jaar na jaar hogere toppen. Het rijkelijk aanbod aan programma’s zorgde voor een nooit eerder geziene verkoop van 658 abonnementen en… 5578 tickets,
terwijl ook het heel diverse vormingspalet ieder jaar oude getrouwen verwelkomt en nieuwe gegadigden aantrekt. Ook het aanbod voor scholen oogst jaarna jaar heel wat lof.

BR wil uiteraard deze weg verder blijven bewandelen. Door gerichte investeringen in onze culturele
Infrastructuur. Door blijvende financiële en logistieke ondersteuning van VZW, cultuurraad en verenigingen. Door behoud van een goed uitgebouwde cultuurdienst. Door bijkomende participatie en inspraak van de verenigingen. Door meer interactie tussen ons gemeenschapscentrum en onze bibliotheek. Kortom, door cultuur te blijven ademen….!

Een cultureel getinte stem uitbrengen op 14 oktober 2012?  Dat kan…op BR!

donderdag 4 oktober 2012

PASSIE VOOR SPORT, HART VOOR SPORTERS

Bonheiden – Rijmenam en sport. Het verhaal van een jarenlange hartstochtelijke liefde. Niet overtuigd? Dat mag…!  Maar werp toch eerst even een blik op het rijke aanbod dat onze gemeente haar sportieve inwoners, jong en minder jong, aanbiedt. U vindt dat aanbod op de webstek van onze gemeente (www.bonheiden.be) Om duimen en vingers van af te likken toch…!

Noch niet overtuigd?  Een erg kritische geest dus. Moet ook kunnen…! Dan schakelen wij bij BR toch even over naar een hogere versnelling. Zwemt U even met ons mee naar het nagelnieuwe zwembad in het Sportpark DE NEKKER, net over onze gemeentegrens. Het partnerschap met de Provin - cie ANTWERPEN waarborgt onze scholen en onze inwoners vanaf januari 2013 ongestoord zwemgenot aan een voorkeurtarief. Om van te watertanden…!


Toch nog twijfels? Ook al goed…! Hadden wij onze mega – succesvolle sportkampen al aangehaald?
Of ons prachtig mountainbikeparcours? Of het derde terrein voor de jeugd van VC RIJMENAM? Of
de toekenning door BLOSO van de titel “Sportel - gemeente 2012”? Of onze jaarlijkse sport-doe beurs, outdoor fitnesstoestellen, toekenning hartveilige gemeente, stappentellers en sportkampen voor jaarlijks meer dan 3000 kinderen?

Eindelijk overtuigd? Goed zo…!  BR wil wel nog een tandje bijsteken. Wat dacht U, beste sportievelingen, van een nieuwe sportschuur in het hart van RIJMENAM, nabij de school? Een sportieve stek voor de schoolgaande jeugd  gekoppeld aan bijkomend accommodatie voor sportverenigingen. Mooi voor de sport, mooi voor de school, mooi voor RIJMENAM!

Wees dus ook sportief, en stem op 14 oktober op BR, uw enige gemeentelijke partner.

woensdag 3 oktober 2012

Uw leefomgeving is immers onze voornaamste bekommernis. Stem daarom op 14 oktober op uw enige gemeentelijke partner BR (LIJST 8), en schenk ons daarbij uw vertrouwen.


Beste lezer,

Mogen Rudiger en ik nog heel even uw aandacht vragen voor een item dat U ongetwijfeld heel nauw aan het hart ligt?
Als inwoner van de PUTSESTEENWEG en belendende straten wordt U al jaren geconfronteerd met steeds maar toenemende verkeersdrukte. Het lijdt geen twijfel dat de aanleg van de ontsluitingsweg R6 – openstelling voorzien in 2014 – voor een zeer aanzienlijke ontlasting zal zorgen van het verkeer in uw buurt.

De aanleg van de R6 is dus zeker een must, en als beleidspartij staat BR, de partij waartoe wij allebei behoren, dan ook voluit achter de spoedige aanleg ervan.

Maar, driewerf helaas, er is een MAAR….! Een ontsluitingsweg zoals de R6 mag dan al een oplossing
bieden voor een mobiliteitsprobleem, maar kan op heel wat andere manieren de leefwereld van de omwonenden erg negatief beïnvloeden.

Om enkele gevaren te benoemen: zware geluidshinder, stofhinder en potentiële wateroverlast…!

Net daarom volgen wij dit dossier op de voet. Weliswaar met opbouwende ingesteldheid, maar niet minder met kritische blik.

Als woordvoerder van het actiecomité R6 waakt Rudiger er over dat niet alleen de weg, maar ook en vooral de opgelegde milderende maatregelen worden uitgevoerd. Geluidsschermen waar nodig ter bescherming van woningen, groenaanleg en bebossing als buffer tegen fijn stof en een onderbouwde aanleg van afvoerkanalen voor regenwater. Al deze maatregelen zijn even noodzakelijk als de wegenis zelf.

Rudiger en ikzelf zullen, samen met de andere BR –mandatarissen, geen inspanning onverlet laten om uw leefomgeving te behoeden voor al deze en andere vormen van abnormale hinder.

Uw leefomgeving is immers onze voornaamste bekommernis. Stem daarom op 14 oktober op uw enige gemeentelijke partner BR (LIJST 8), en schenk ons daarbij uw vertrouwen.


dinsdag 2 oktober 2012

Mijn bedoeling met de BR is een krachtdadig, juridisch onderbouwd en financieel correct beleid verder mee te blijven uitstippelen, en dit met oor voor de noden van de inwoners en diegenen die hier werken


Beste dorpsgenoten,

Even kort mijzelf voorstellen: Ik ben 47 jaar, reeds 15 jaar notaris in Mechelen en reeds 35 jaar woonachtig in Rijmenam. Ik ben gehuwd en heb drie kinderen.

Mijn bedoeling met de BR is een krachtdadig, juridisch onderbouwd en financieel correct beleid verder mee te blijven uitstippelen, en dit met oor voor de noden van de inwoners en diegenen die hier werken: handelaars, vrije beroepen, kortom alle geledingen van de bevolking. Ook onze inwoners die nood hebben aan welke vorm van begeleiding ook mogen niet in de kou blijven staan.

We wonen in een mooie omgeving, en dit moet ook zo blijven. Wijzigingen aan de infrastructuren mogen alleen als doel hebben onze buurt te verfraaien. Streven naar een nog fietsvriendelijkere omgeving en in het algemeen ook een aangename omgeving met de nodige faciliteiten voor onze opgroeiende jeugd.

Kortom, Bonheiden-Rijmenam is een prachtige regio. Dit moet zo blijven, waar nodig nog verbeteren, zodat eenieder zich hier gelukkig en begrepen voelt.

Marc De Backer - BR - lijst 8 - plaats 4

maandag 1 oktober 2012

Net daarom sta ik op de lijst van BR. Al 24 jaar staat BR mee aan het roer in Bonheiden en Rijmenam, en heeft dus al die jaren in belangrijke mate bijgedragen tot een jeugdvriendelijk beleid. En dat wil ik uiteraard voortgezet en nog versterkt zien.


Hallo,

Op zondag 14 oktober zal je voor de eerste keer je stem uitbrengen om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Samen met ongeveer 11.000 andere kiezers ga je mee bepalen welke richting onze gemeente de komende 6 jaar uitgaat. Zal er een KJOC komen? Zullen jongeren in Bonheiden en Rijmenam nog kunnen feesten? Zullen jonge gezinnen nog in deze gemeente kunnen blijven wonen? Dat zijn maar enkele van de vele vragen die jongeren zoals jij aanbelangen. Een goede keuze maken is dus belangrijk.

In dat verband durf ik me even aan je voorstellen. Ik ben Joeri Jacops. Misschien ken je mij al van in de chiro, op de jeugdraad, op de toneelplanken of gewoon uit de buurt. Maar ook politiek ben ik actief. Al voor de tweede maal stel ik mij kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook nu weer op de gemeentelijke lijst van BR.

Waarom? Wel, omdat ik vind dat de belangen van de jeugd aandacht en steun verdienen. Niet dat er in onze gemeente voor de jeugd de afgelopen jaren niets werd gedaan. Integendeel zelfs. Denk maar aan SWAP – en GRABBELPAS, aan ROEFEL en VELODROOM, aan de centjes voor de verbetering van jeugdlokalen, het kampvervoer, monopoly, de aankoop van seniortenten enz.

Maar er is nog veel werk voor de boeg. Fuiven in Bonheiden en Rijmenam moet mogelijk blijven. Betaalbaar wonen voor jongeren is een noodzaak. Een gezellige stek waar jongeren een “thuis” vinden moet er komen.

Net daarom sta ik op de lijst van BR. Al 24 jaar staat BR mee aan het roer in Bonheiden en Rijmenam, en heeft dus al die jaren in belangrijke mate bijgedragen tot een jeugdvriendelijk beleid. En dat wil ik uiteraard voortgezet en nog versterkt zien.

Wist je overigens dat onze Burgemeester Eric DUCHESNE als schepen van jeugd er de voorbije 2 jaar voor gezorgd heeft dat de bouw van het KJOC in 2013 kan aangevat worden. Plannen klaar voor aanvraag, financiering voorzien! Daarover heel binnenkort nog meer nieuws.

Geef mij dus op 14 oktober jouw jeugdige stem. Je vindt mij op de BR – Lijst. Op plaats 14. Alleen met jouw steun kan ik ervoor zorgen dat jullie, jongeren in onze gemeente de aandacht en de steun krijgen die jullie verdienen. Alvast bedankt.
JOERI JACOPS

We zouden dit graag willen voortdoen de volgende zes jaar.


Mevrouw, Mijnheer,

De zes jaren na de vorige gemeenteraadsverkiezingen zitten er weer op. Waarschijnlijk kent u ons nog wel. Indien niet: we hebben namens het gemeentelijk feestcomité samen met u uw huwelijksjubileum gevierd.
We deden dit met veel plezier omdat we al lang beseffen hoe belangrijk en waardevol in deze tijden een langlopende en tegen stormen en stormpjes bestand huwelijk is.

We hielden ervan dit te doen omdat we ons graag tussen oudere mensen bewegen. Tussen mensen rijk aan vele jaren levenservaring en wijsheid. Medemensen met deuken en kreuken, maar met rimpelvrije harten.

We zouden dat graag willen voortdoen de volgende zes jaar. En wie weet, daarna, hoe lang nog? Om dat voor mekaar te krijgen moet er echter voor ons gestemd worden.

Misschien kan u ons op 14 oktober een duwtje in de rug geven?

Alvast bedankt voor de aandacht.
Georgette en Raymonda