woensdag 18 december 2013

BR maakt brandhout van meerjarenplanning huidig bestuur.

Aan alle persmensen die wensen aanwezig te zijn as woensdag op gemeenteraad te Bonheiden raden we aan, u te voorzien van voldoende mogelijkheid tot eten en drinken (mogelijk ook slaapzak kan intressant zijn)
Graag zien we de pers massaal aanwezig.

BR maakt brandhout van meerjarenplanning huidig bestuur.
Dit bestuur leidt Bonheiden Rijmenam naar het Faillissement en hogere gemeentebelastingen en daar bovenop is dit bestuur a-sociaal !!!!

Ogenschijnlijk wil het huidige bestuur de Bonheidse en Rijmenamse bevolking nog niet choqueren met een verhoging van de gemeentbelasting en opcentiemen voor de verkiezing van volgend jaar. Wel komt het met een nieuwe gecamoufleerde belasting die erg asociaal is nl een inning van 54 euro per aansluitpunt tvv Ivarem, dewelke geen rekening houdt met eenoudergezinnen, ouderen of alleenstaanden. De zwaksten zullen hierdoor het hardst worden getroffen. Beseft dit bestuur niet dat voor sommige mensen 54 euro veel geld is.


BR heeft al meerdere keren het huidige bestuur gewezen op het feit dat het huidige bestuur niet elk feestje dient op te luisteren en de bar uit te baten maar zich beter zou bezighouden met een ordentelijk bestuur. De reden waarom wordt nu voor de eerste keer extreem duidelijk !!!!!!

As woensdagavond zullen dan ook alle BR verkozenen behoorlijk weerwerk bieden en zowel het meerjarenplan als de begroting  voor 2014 verwerpen.

Waarom zal u zeggen ?

BR zal dan ook talloze constructieve interventies dienen te doen,  willen we als gemeente niet afstevenen op een faillisement.
Hieronder  een bloemlezing van blunders die het huidige bestuur wil gaan verwezelijken.  Deze lijst is niet volledig maar geeft wel de belangrijkste zaken weer.

1)      Allereerst wil men gaan snoeien in het aanbod in openbaar vervoer voor onze senioren. Vanaf 2015 zullen onze gepensioneerden (60+) niet meer gratis kunnen gebruik maken van deze broodnodige service.
Anderzijds schrapt men lijnen en dient de bevolking gebruik te maken van de Belbus wat de wachttijden doet oplopen want uit ervaring weten we dat deze niet altijd beschikbaar is. Dit terwijl onze gemeente de hoogste gemiddelde leeftijd heeft in onze regio. Hebben alle 60 + geen recht meer op een ordentelijke mobiliteit.

2)      Als het gaat om investeringen zien we dat het huidige bestuur dermate veel wil gaan lenen dat onze schuldenlast  bijna zal verdubbelen op 5 jaar tijd van 6.629.510naar 12.306.023. De rentelasten zullen hierdoor oplopen van 234.915 euro tot meer dan 503.478 euro eind 2019. De periodieke leningslasten zullen oplopen van 770.764tot meer dan 1.300.000. Dit bestuur zal tijdens hun legislatuur voor meer dan 11,000,000 euro nieuwe leningen aangaan, dit is onaanvaardbaar in onzekere tijden zoals nu. Daardoor zal onze gemeente op het einde van deze legislatuur door dit bestuur in zulke slechte financiele staat zijn dat het volgende bestuur geen enkele ruimte meer zal hebben om te investeren met eigen middelen. Hiermee wordt de jarenlange gezonde financiele situatie van onze gemeente teniet gedaan, en zullen alle inwonerers dit gat in de begroting dienen in te vullen.  BR verwacht dat daarom dit bestuur de belastingen zullen verhogen tijdens deze legislatuur. Terwijl BR  24 jaar de belastingen op hetzelfde peil heeft kunnen houden en een financieel gezonde gemeente heeft over gedragen aan huidig bestuur.

3)      In tegenstelling van wat elke regering en gemeentebestuur rondom ons op dit ogenblik doen, nl met minder mensen meer doen, gaat dit bestuur de komende tijd 6 mensen bijkomend aanwerven. Terwijl deze aanwervingen niet noodzakelijk zijn en dit makkelijk kan worden opgelost, indien door het huidige bestuur zou beslist worden om de krachten te bundelen. 

4)      Dit bestuur roept dat men de adviesraden wil opwaarderen terwijl in realiteit men te laat deze adviesraden informeert waardoor de adviezen niet op tijd kunnen teruggekoppeld worden,en daardoor zelfs de adviezen niet eens bekijkt. Het beste voorbeeld was terwijl de adviesraden de vragen ontvingen en deze ernstig bestudeerden was het huidige bestuur reeds bezig met hun meerjarenplanning te gaan voorleggen aan de inwoners. Hoe kan men dan deze adviezen hebben verwerkt ????

5)      Geldverspilling is troef bij dit bestuur ipv gebruik te maken van de commissie ICT die al Jaren heeft gezorgd dat onze gemeente een zeer degelijk ICT platform had om mee te werken verkiest  het huidige bestuur deze experten buitenspel te zetten en geld te gaan uitgeven zonder een kosten/baten analyse te maken voor de plannen die ze wensen te implementeren. Anderzijds gaat men gigantische bedragen uitgeven om meerdere websites te actualiseren ipv van 1 ordentelijke gemeentelijke website te maken waar nu een kat haar jongen niet meer in vindt. Heeft dit bestuur nog geen weet dat er technologische voorruitgang is  ??

6)      Subsidies die onze inwoners konden krijgen via het gemeentelijk bestuur worden geschapt (punt 42, 43, 44 gemeenteraad) het is onbegrijpelijk dat men zelfs geen subsidies meer zal kunnen verkrijgen in onze gemeente voor warmtepompenZelfs voor ons als oppositiepartij is het onbegrijpelijk dat Groen die deel uitmaakt van dit bestuur dit heeft geaccepteerd.

7)      Dit bestuur zegt dat men een zo getrouw mogelijk budget en meerjarenplanning wil neerleggen wat dan wel raar is dat men geen enkele kost,exploitatie of investering gaat indexeren wel doet men dit voor bepaalde inkomsten. Is dit de bevolking niet iets voorliegen ? of wil men het rooskleuriger voorstellen dan de realiteit ? vb OCMW

8)      KJOC is blijkbaar zeer duur geworden de voorziene investeringen (3,000.000 euro) zijn ontoereikend alsook de  voorziene exploitatie werking van 90.000 euro zijn onrealistisch. Is dit natte vingerwerk ??

9)      Het huidige bestuur wenst grote bedragen te recuperen van projecten zoals “Grote Heide” om andere projecten financieren maar hoe realistisch zijn deze bedragen is men hier niet het vel al  aan het verkopen alvorens de beer is geschoten?  

10)   Amphietheater  achter blikveld wil men gaan overkoepelen wat gigantisch veel geld kost (want het dient mobiel te zijn want  mag maar een paar maand per jaar blijven staan) dit terwijl het amphietheatter bijna nooit wordt gebruikt lijkt ons een verspiling van geld die men veel beter kan gebruiken voor andere zaken.

11)   Dit bestuur gaat de komende Jaren studies laten uitvoeren zoals voor de oude keerbergsebaan(act 223) maar voorziet geen investeringen hiervoor in zijn meerjarenplanning. waarom dan een studie ??  Anderzijds voert men studies uit terwijl er al investeringen zijn ingepland zoals voor zwaar verkeer (act 222). Waarom bijkomende studie ??? Onduidelijkheid troef !!!

12)   Eigendommen die dringend aan renovatie toe zijn zoals zaal Sint Martinus, sportkeet en torentjes Sint Martinus zullen verder verkrotten want dit bestuur wenst hierin niet te investeren, dit terwijl deze accommodatie broodnodig is.

13)   Als laatste blunder wensen we u te wijzen op  ACT 43 “verfraaiing van de handelskernen o.m. planten 20 bomen voor het luttele bedrag van 40.000 €.  Wat zijn dit voor bomen GOUD berken ????

14)   ……
20)…..
30)   ….


Als Grootste partij in Bonheiden denkt BR dat dit bestuur beter zou investeren in :

Sint Martinus zaal te Rijmenam die vorig jaar werd aangekocht en die men nog dient te restaureren.
Sportschuur
Kinderopvang Rijmenam
Olmenlaan restaureren of iets anders maar hier dient het huidige bestuur eindelijk in te beslissen
ICT 
Een kosten baten analyse laten maken zodat OCMW kan verplaatst worden naar gemeentehuis (wat ook oorsprokelijk was voorzien)
Budgetten eerlijk inschrijven (index) en aanpassen aan realiteit
Minder studies
Minder leningen aangaan maar dan dient huidig bestuur beter te plannen en prioriteiten te stellen (onze gemeente niet failliet laten gaan)
Prestige projecten annuleren.
Geen nieuwe asociale verdoken belastingen op te zetten (ivarem)

Indien u wenst kan u ook nog bijkomende info vragen aan onze mandatarissen, voorzitter en/of woordvoerder daar deze allen aanwezig zullen op de gemeenteraad zijn as woensdag  18/12/2013 op de gemeenteraad te Bonheiden

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.