donderdag 10 mei 2012

CD&V stemt tegen de bouw van de kleuterschool, tegen aanleg rioleringen, tegen asfaltering...

ONVERANTWOORDE AFKEURING VAN HET BUDGET 2012 DOOR CD&V


Op de Gemeenteraad van maart 2011 heeft de CD&V fractie het budget 2011 integraal verworpen, omwille van de door BR voorgestelde verschuiving van de bouw van het KJOC (Kinder – en Jeugdontmoetingscentrum) naar het jaar 2013.

Aan de hand van financiƫle simulaties, opgesteld door de gemeenteontvanger, was immers gebleken dat door de cumulatie van de zeer aanzienlijke prioritaire investeringen voorzien in het budget 2011 en de meerjarenplanning vanaf 2012 (kleuterschool, KJOC, heraanleg riolering in Dorpskern van RIJMENAM , aanleg riolering en heraanleg wegenis WEYNESBAAN, aanleg parking en binnenplein aan Gemeentehuis, aankoop en restauratie zaal Sint Martinus, aankoop woning Dorp 21, aankoop terrein Gestelhoflei,) in combinatie met de gebruikelijke onderhoudsinvesteringen (aankoop materieel, asfaltering, groenaanleg, investeringen in sport, cultuur en jeugd enz.) de draagkracht van de gemeentelijke financiƫn op termijn zouden overschrijden.

BR had dan ook voorgesteld om:

  • De kleuterschool op te richten in 2012,omwille van toegekende subsidies voor dat jaar
  • Het KJOC op te richten in 2013
  • Te zorgen voor aanzienlijke nieuwe inkomsten door de realisatie van het woonproject Grote Heide in 2013 (geschatte opbrengst 3.200.000 Euro) en de verkoop van de gronden JOC DIRKSEN aan de Rijmenamseweg in 2014 (geschatte opbrengst 300.000 Euro)

Op die manier konden een aantal belangrijke investeringen gefinancierd worden met eigen middelen, en werd een bovenmatige leninglast vermeden.

CD&V wilde uiterlijk in 2012 pronken met het KJOC, en weigerde hierop het budget goed te keuren. Sindsdien weigert CD&V iedere verdere medewerking bij de voorbereiding van budget en meerjarenplanning, zodat BR gehouden was en is dit zonder ruggespraak op te maken. Met succes…

BR blijft hierbij uitgaan van de absolute  prioriteiten voorzien in het bestuursakkoord, met name het behoud van een gezond financieel evenwicht, de realisatie van de nieuwe kleuterschool, de maximale aanleg van nieuwe collectoren en rioleringen, de bouw van het KJOC, de verdere uitvoering van de plannen inzake beeldkwaliteit in BONHEIDEN en RIJMENAM ,de verwerving van de (erfgoed)zaal Sint Martinus in RIJMENAM en de optimalisatie van de verkeersveiligheid.

De bijkomende investeringsmarge wordt mogelijk gemaakt door de vervroegde realisatie van extra inkomsten (zie hoger), de te voorziene stijging van inkomsten na de crisisjaren, het maximaal gebruik van overschotten om investeringen te betalen en een weloverwogen spreiding van de zwaardere investeringen in de tijd.

Dat daarbij in de meerjarenplanning bepaalde projecten worden verschoven en dat sommige projecten niet meer in de meerjarenplanning worden voorzien (het is een ruwe planning en geen in detail uitgewerkt budget) is helemaal niet abnormaal, zeker niet in het licht van de nieuwe bestuursperiode vanaf 2013.

Het zal immers de nieuwe bestuursploeg zijn die vanaf 2013 haar prioriteiten zal vooropstellen, en onder meer zal bepalen wanneer de 2e fase van de kleuterschool (= restauratie oud Gemeentehuis) zal worden gerealiseerd.

Uitvoering van rioleringsprojecten hangt dan weer af van de opname van de projecten in het subsidieprogramma van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), wat de gemeente herhaaldelijk tot bijsturing van haar meerjarenplanning noopt, in functie van betoelaging.

Het gegoochel met cijfers van CD&V slaat dan ook op niets..

Alleen door het weloverwogen financieel beleid – al 4 bestuursperiodes waargenomen door BR –zullen alle broodnodige investeringen voorzien in het bestuursakkoord kunnen worden uitgevoerd, zij het meer gespreid in tijd en zonder onze inwoners met nieuwe belastingen te bezwaren.

Het door CD&V vooropgestelde scenario zou binnen enkele jaren onafwendbaar tot verhoging van de gemeentelijke belastingen hebben geleid.

CD&V stemde nu ook tegen het budget 2012, en keurt dus ook de bouw van de nieuwe kleuterschool, de voorziene rioleringen in Rijmenam-Dorp, Dorsthoeveweg, Brouwersdreef en Putsesteenweg, de asfalteringen en flitspalen, de restauratie van de pastorij enz. gewoon af.

Dit in tegenstelling tot alle andere oppositiepartijen, die het budget niet afkeurden maar zich allen onthielden.

BR keurde als enige het budget goed, en zorgt er aldus in tegenstelling tot CD&V voor dat de projecten waaraan onze inwoners nood hebben in 2012 en volgende jaren kunnen worden gerealiseerd.


Voor BR

Contactpersoon Eric DUCHESNE
(0498/86.28.20)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.